Tuī Qiāo

推敲推敲

中文中文zhōng wén很多很多hěn duōdōushìyǒu典故典故diǎn gùde。“推敲推敲tuī qiāozhède典故典故diǎn gùjiùyuán唐代唐代táng dài诗人詩人shī rén贾岛賈島Jiǎ Dǎo

yǒu贾岛賈島Jiǎ Dǎo拜访拜訪bài fǎng朋友朋友péng yǒu李凝李凝Lǐ Níngde路上路上lù shàngzuòleshǒushī其中其中qí zhōngyǒushìniǎo宿宿chíbiānshùsēngqiāoyuèxiàmén”。反复反復fǎn fùlebiàn知道知道zhī dàoyòngqiāogènghǎoháishìyòngtuīgènghǎo犹豫不决猶豫不决yóu yù bù juézàibèishàngzuòtuīqiāode姿势姿勢zī shìbiānde人们人們rén menkàndàode样子樣子yàng zi觉得覺得jué deyòu好笑好笑hǎo xiàoyòu惊讶驚訝jīng yà贾岛賈島Jiǎ Dǎozhèngxiǎngde入神入神rù shénshíde冲撞衝撞chōng zhuàngle别人別人bié rénde仪仗队儀仗隊yí zhàng duìzhèrénjiùshì韩愈韓愈Hán Yù当时當時dāng shíshì长安長安cháng ānchéngzuìde官员官員guān yuánshì唐代唐代táng dài著名著名zhù míngde文学家文學家wén xué jiā

韩愈韓愈Hán Yùwèn贾岛賈島Jiǎ Dǎo为什么爲什麽wèi shén me闯进闖進chuǎng jìn自己自己zì jǐde仪仗队儀仗隊yí zhàng duì贾岛賈島Jiǎ Dǎojiù自己自己zì jǐdeshīniàngěi韩愈韓愈Hán Yùtīngbìng告诉告訴gào sùle自己自己zì jǐ对于對于duì yútuīqiāozhèliǎngde犹豫猶豫yóu yù韩愈韓愈Hán Yùtīnghòu开始開始kāi shǐ认真認真rèn zhēn思考思考sī kǎohǎo一阵一陣yī zhèn以后以後yǐ hòuduì贾岛賈島Jiǎ Dǎoshuō:“kànháishìyòngqiāogènghǎo即使即使jí shǐ夜深人静夜深人靜yè shēn rén jìngshí拜访拜訪bài fǎng朋友朋友péng yǒuqiāomén代表代表dài biǎoshìyǒu礼貌禮貌lǐ màoderén而且而且ér qiězhèqiāozàijìng增添增添zēng tiānlefēn声响聲響shēng xiǎng再说再說zài shuō起来起來qǐ láigèng响亮響亮xiǎng liàngxiē。”贾岛賈島Jiǎ Dǎotīngle以后以後yǐ hòu连连連連lián lián点头點頭diǎn tóu表示表示biǎo shì赞同贊同zàn tóngzhèhuí不但不但bù dànméi受到受到shòu dào处罚處罰chǔ fáhái韩愈韓愈Hán Yù变成變成biàn chéngle朋友朋友péng yǒu

cóng以后以後yǐ hòu,“推敲推敲tuī qiāojiù成为成爲chéng wéile脍炙人口膾炙人口kuài zhì rén kǒudechángyòngyònglái比喻比喻bǐ yùzuòshì或者或者huò zhěxiě文章文章wén zhāngshí反复反復fǎn fù琢磨琢磨zuó mó仔细仔細zǐ xì斟酌斟酌zhēn zhuó

我们我們wǒ men一起一起yī qǐlái欣赏欣賞xīn shǎng一下一下yī xiàzhèshǒushība

李凝李凝Lǐ Níngyōu

xiánshǎolínbìngcǎojìnghuāngyuán

niǎo宿宿chíbiānshùsēngqiāoyuèxiàmén

guòqiáofēnshídòngyúngēn

zànháiláiyōuyán

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.