Travel

旅行旅行

现在現在xiàn zài中国中國zhōng guóde经济經濟jīng jì发展發展fā zhǎn越来越越來越yuè lái yuèkuài人们人們rén mende生活生活shēng huó越来越越來越yuè lái yuèhǎo开始開始kāi shǐ注重注重zhù zhòng寻找尋找xún zhǎo生活生活shēng huóde乐趣樂趣lè qùdāng人们人們rén menyǒu假期假期jià qīde时候時候shí hòujiùhuì选择選擇xuǎn zé旅游旅游lǚ yóu年纪年紀nián jìderénhuì选择選擇xuǎn zé旅行旅行lǚ xíngshè或者或者huò zhězhǎo导游導游dǎo yóu年轻年輕nián qīngrén部分部分bù fènhuì选择選擇xuǎn zé自助自助zì zhù旅游旅游lǚ yóu自助自助zì zhù旅游旅游lǚ yóu可以可以kě yǐ节省節省jié shěng很多很多hěn duōqián时间時間shí jiān计划計劃jì huàgèng灵活靈活líng huó而且而且ér qiěháinéngdàigěi人们人們rén men很多很多hěn duō乐趣樂趣lè qù很多很多hěn duō时候時候shí hòumendōuhuìzàixiǎo地方地方dì fāng发现發現fā xiàn有意思有意思yǒu yì side东西東西dōng xi遇见遇見yù jiàn可爱可愛kě àiderén所以所以suǒ yǐ现在現在xiàn zài自助自助zì zhù旅游旅游lǚ yóu越来越越來越yuè lái yuèshòu人们人們rén men欢迎歡迎huān yíngle

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like
2 Comments
  1. WDrake says

    Thank you for all of these articles. 感谢你们对我的帮助. Will this lesson have audio? Thanks!

    1. admin says

      oh, we miss the audio for this lesson, updated now. Thanks

Leave A Reply