Top search terms by Google users in 2021

2021年谷歌用户热搜词2021年穀歌用戶熱搜詞

2021nián即将即將jí jiāng过去過去guò qù谷歌穀歌gǔ gē发布發布fā bùle2021nián全球全球quán qiú用户用戶yòng hù搜索搜索sōu suǒ内容內容nèi róngde报告報告bào gàoduìzhènián谷歌穀歌gǔ gē用户用戶yòng hùde热门熱門rè mén搜索搜索sōu suǒ内容內容nèi róng主题主題zhǔ tízuòle汇总匯總huì zǒng除了除了chú le综合綜合zōng hé结果結果jié guǒ以外以外yǐ wàihái包括包括bāo kuò新闻新聞xīn wén人物人物rén wù体育體育tǐ yù电影電影diàn yǐng游戏游戲yóu xìděng主题主題zhǔ tídesōu

zài综合綜合zōng hé搜索搜索sōu suǒ结果結果jié guǒzhōng新冠疫苗新冠疫苗xīn guān yì miáo鱿鱼游戏魷魚游戲yóu yú yóu xì美洲杯美洲杯měi zhōu bēi欧洲杯歐洲杯ōu zhōu bēi、NBAděngzuìshòu全球全球quán qiú谷歌穀歌gǔ gē用户用戶yòng hù关注關注guān zhùérqiánshímíngdezhōng体育體育tǐ yù比赛比賽bǐ sài有关有關yǒu guāndezhànle我们我們wǒ men可以可以kě yǐ看到看到kàn dào大家大家dà jiā除了除了chú le关心關心guān xīn健康健康jiàn kāngzuì关心關心guān xīnde话题話題huà tí仍然仍然réng ránshì体育體育tǐ yù比赛比賽bǐ sài

新闻新聞xīn wénlèisōuzhōng新冠新冠xīn guān疫苗疫苗yì miáo狗狗币狗狗幣gǒu gǒu bì、AMC股票股票gǔ piào阿富汗阿富汗ā fù hànděng名列前茅名列前茅míng liè qián máo其中其中qí zhōng狗狗币狗狗幣gǒu gǒu bì因为因爲yīn wèibèi埃隆·马斯克埃隆·馬斯克āi lóng · mǎ sī kè鼓吹鼓吹gǔ chuīér暴涨暴漲bào zhǎng100duōbèi受到受到shòu dào大家大家dà jiāde关注關注guān zhù

由于由于yóu yú新冠新冠xīn guān疫情疫情yì qíng导致導致dǎo zhì全球全球quán qiú很多很多hěn duō地方地方dì fāngdōuyǒu不同不同bù tóngde隔离隔離gé lí政策政策zhèng cè长期長期cháng qī没有沒有méi yǒu旅行旅行lǚ xíngde人们人們rén menzài2021niánduì可以可以kě yǐ哪里哪裏nǎ lǐ旅行旅行lǚ xíngde搜索搜索sōu suǒliàng去年去年qù niángāolesānbèi

cóngquánniánláikàn对于對于duì yú一些一些yī xiē大家大家dà jiā持续持續chí xù关注關注guān zhùde问题問題wèn tí比如比如bǐ rú气候氣候qì hòu变化變化biàn huà可持续可持續kě chí xù发展發展fā zhǎnděng内容內容nèi róngde搜索搜索sōu suǒzài2021niánjūn创下創下chuàng xià历史歷史lì shǐxīngāo

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.