Too much homework

作业太多作業太多

最近最近zuì jìn中国中國zhōng guóliù年级年級nián jídexiǎo学生學生xué shēng因为因為yīn wèi眼睛眼睛yǎn jīngtòngkàn不到不到bù dàoguāngbèidài医院醫院yī yuàn检查檢查jiǎn chá医生醫生yī shēngshuōshì急性急性jí xìng视神经視神經shì shén jīng网膜網膜wǎng móyán经过經過jīng guò医生醫生yī shēngde治疗治療zhì liáozhè孩子孩子hái zide视力視力shì lì已经已經yǐ jīng开始開始kāi shǐ恢复恢復huī fùle孩子孩子hái zide爸爸爸爸bà bà妈妈媽媽mā māshuō因为因為yīn wèizhè孩子孩子hái zizuò作业作業zuò yèzuòdemàn常常常常cháng cháng需要需要xū yào熬夜熬夜áo yèxiě作业作業zuò yètiānzhǐnéngshuìliù小时小時xiǎo shí希望希望xī wàng学校學校xué xiàonéng适当適當shì dàngde布置佈置bù zhì作业作業zuò yè

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.