Too many hobbies

爱好太多愛好太多

小杨小楊Xiǎo Yáng今年今年jīn nián8suì常常常常cháng chángràng爸爸爸爸bà ba妈妈媽媽mā ma高兴高興gāo xìngshuōxiǎngxué画画畫畫huà huàměi星期天星期天xīng qī tiān妈妈媽媽mā madōu休息休息xiū xī一起一起yī qǐzuòchēdào学校學校xué xiào可是可是kě shìzhǐxuéleliǎngyuèshuō画画畫畫huà huà容易容易róng yìxiǎngxuéleyòushuōxiǎngxué唱歌唱歌chàng gē爸爸爸爸bà bajiùqǐng老师老師lǎo shīláijiājiāo现在現在xiàn zàigāngxuéleyuèjiùshuō唱歌唱歌chàng gēméi意思意思yì sī爱好愛好ài hàotàiduō但是但是dàn shìnéng坚持堅持jiān chí现在現在xiàn zài爸爸爸爸bàba妈妈媽媽mā ma知道知道zhī dào怎么办怎麽辦zěn me bànleshì不是不是bù shì别的別的bié de孩子孩子hái zi这样這樣zhè yàngne

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

4 Responses

    1. Hello, in first sentence it’s written “爸爸妈妈不高兴”, but the listening audio said “爸爸妈妈生气”. Thank you for the lesson today. Very helpful and funny. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.