Thirsty

口渴口渴

男人男人nán rénduìde朋友朋友péng yǒushuōzuòle手术手術shǒu shù手术手術shǒu shùhòu医生醫生yī shēngkuài海绵海綿hǎi miánwàngzàide身体身體shēn tǐle

朋友朋友péng yǒushuōtài糟糕糟糕zāo gāolehuì觉得覺得jué deténgma

zhè男人男人nán rénshuōténg只是只是zhǐ shì经常經常jīng chánghěn

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like
1 Comment
  1. budi santoso says

    very good

Leave A Reply