The Worship of Idols

偶像崇拜偶像崇拜

最近最近zuì jìnwèi中国中國zhōng guó学者學者xué zhě因为因爲yīn wèi杰出杰出jié chūde论文論文lùn wén获得獲得huò déle1000duōwànyuánde奖金獎金jiǎng jīn大家大家dà jiā热烈熱烈rè liè讨论討論tǎo lùnleshì他们他們tā men怀疑懷疑huái yízhè消息消息xiāo xīde可靠性可靠性kě kào xìng对于對于duì yú年轻年輕nián qīng一代一代yī dài来说來說lái shuō他们他們tā menhěnshǎo关注關注guān zhù知识知識zhī shíquān他们他們tā men关心關心guān xīndeshì娱乐娛樂yú lèquān他们他們tā men崇拜崇拜chóng bàizài电影電影diàn yǐng音乐音樂yīn yuè方面方面fāng miànyǒu成就成就chéng jiùde名人名人míng rén西方西方xī fāng国家國家guó jiāde情况情况qíng kuàngjiù有所不同有所不同yǒu suǒ bù tóngle运动员運動員yùn dòng yuánhěnshòu欢迎歡迎huān yíng许多許多xǔ duō青少年青少年qīng shào nián非常非常fēi cháng喜欢喜歡xǐ huān他们他們tā men他们他們tā mencóng偶像偶像ǒu xiàng身上身上shēn shàng看到看到kàn dàole坚强堅强jiān qiángde精神精神jīng shén作家作家zuò jiā占据占據zhàn jùle部分部分bù fèn市场市場shì chǎng的确的確dí què偶像偶像ǒu xiàngde多样多樣duō yàngxìngnéng更好更好gèng hǎode帮助幫助bāng zhù人们人們rén men认识認識rèn shí世界世界shì jiè科学家科學家kē xué jiāmen应该應該yīng gāibèi赋予賦予fù yǔ更多更多gèng duōde市场市場shì chǎng价值價值jià zhí从而從而cóng érbèi年轻年輕nián qīng一代一代yī dàisuǒ熟知熟知shú zhī因为因爲yīn wèi他们他們tā men呈现呈現chéng xiànde智慧智慧zhì huìshì值得值得zhí dé效仿效仿xiào fǎngde

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply