The World’s Healthiest Country: Spain

最健康的国家:西班牙最健康的國家:西班牙

现在現在xiàn zàiyòuduōle享用享用xiǎng yòng西班牙西班牙xī bān yá美食美食měi shíde理由理由lǐ yóuzàizuìxīn发布發佈fā bùde健康健康jiàn kāng国家國家guó jiā排行排行pái hángzhōng西班牙西班牙xī bān yá位居位居wèi jūzhè或许或許huò xǔ西班牙西班牙xī bān yárénde饮食飲食yǐn shí习惯習慣xí guàn有关有關yǒu guānzhè结论結論jié lùn来自來自lái zì2019nián彭博社彭博社péng bó shèdezuì健康健康jiàn kāng国家國家guó jiā指数指數zhǐ shù排行榜排行榜pái háng bǎnggāi指数指數zhǐ shù根据根據gēn jù整体整體zhěng tǐ健康健康jiàn kāng状况狀況zhuàng kuàng相关相關xiāng guāndeduōzhǒng因素因素yīn sùduì169经济体經濟體jīng jì tǐ进行進行jìn xíngle排名排名pái míng西班牙西班牙xī bān yá刚刚剛剛gāng gāng超过超過chāo guò意大利意大利yì dà lì成为成為chéng wéile世界世界shì jièshang健康健康jiàn kāng状况狀況zhuàng kuàngzuìhǎode国家國家guó jiā

根据根據gēn jù华盛顿大学華盛頓大學huá shèng dùn dà xué卫生衛生wèi shēng统计統計tǒng jì评估評估píng gū研究所研究所yán jiū suǒde研究研究yán jiū预计預計yù jìdào2040nián西班牙西班牙xī bān yájiāng成为成為chéng wéi全球全球quán qiú寿命壽命shòu mìngzuìchángde国家國家guó jiā——接近接近jiē jìn86suì。《欧洲歐洲ōu zhōu健康健康jiàn kāng体系體系tǐ xì政策政策zhèng cè观察觀察guān chá》2018nián评价評價píng jià西班牙西班牙xī bān yáchēng:”基层基層jī céng医疗醫療yī liáo主要主要zhǔ yàoyóu政府政府zhèng fǔ部门部門bù mén专门專門zhuān ménde家庭家庭jiā tíng医生醫生yī shēng护理護理hù lǐ人员人員rén yuán提供提供tí gōng他们他們tā menwèi儿童兒童ér tóng妇女婦女fù nǚ老年老年lǎo nián患者患者huàn zhě提供提供tí gōng服务服務fú wù治疗治療zhì liáo各种各種gè zhǒng急慢性急慢性jí màn xìng病症病症bìng zhèng。”gāi评价評價píng jiàhái指出指出zhǐ chūzài过去過去guò qùshíniánzhōng西班牙西班牙xī bān yáde心血管心血管xīn xuè guǎn疾病疾病jí bìng癌症癌症ái zhèng死亡死亡sǐ wáng出现出現chū xiànle下降下降xià jiàng

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply