The Value of Black Sheep

黑羊的价值黑羊的價值

农夫農夫nóng fūyǒusānzhīxiǎobáiyángzhīxiǎohēiyángsānzhīxiǎobáiyáng常常常常cháng cháng嘲笑嘲笑cháo xiàoxiǎohēiyángyòuhēiyòuzāng农夫農夫nóng fū喜欢喜歡xǐ huānxiǎohēiyáng觉得覺得jué de自己自己zì jǐ不如不如bù rúxiǎobáiyáng所以所以suǒ yǐ经常經常jīng chángrén伤心傷心shāng xīn流泪流淚liú lèi

chūchūnde一天一天yī tiānxiǎobáiyángxiǎohēiyáng一起一起yī qǐ外出外出wài chūchīcǎo它们它們tā menzǒudehěnyuǎn可是可是kě shì没想到沒想到méi xiǎng dào突然突然tū ránxiàlexuěxuětàihòulexiǎoyángmen没有沒有méi yǒu办法辦法bàn fǎ行走行走xíng zǒu所以所以suǒ yǐ只能只能zhǐ néngliúzài那里那裡nà lǐ等待等待děng dài农夫農夫nóng fūláijiù它们它們tā men

农夫農夫nóng fū发现發現fā xiànzhīxiǎoyáng不见不見bù jiànle便便biàn立刻立刻lì kèshàngshānzhǎodàn四处四處sì chùpiàn雪白雪白xuě bái根本根本gēn běnzhǎodàoxiǎoyángjiùzàizhèshí农夫農夫nóng fū突然突然tū rán发现發現fā xiànyǒuxiǎohēidiǎn马上馬上mǎ shàngpǎo过去過去guò qùkàn果然果然guǒ ránshìdezhīxiǎoyáng农夫農夫nóng fūbàoxiǎohēiyáng感慨感慨gǎn kǎideshuō:”多亏多虧duō kuīxiǎohēiyáng不然不然bù ránxiǎoyángmendōuyàodòngzàixuěle!”

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply