The Tang Dynasty and the Five Dynasties Construction Site Opened to Public

唐五代建筑基址首次对外开放唐五代建築基址首次對外開放

6yuè13shì山西山西shān xīshěng太原太原tài yuánshìde文化文化wén huà自然自然zì rán遗产遺産yí chǎnzhètiānshìyǒu2500nián历史歷史lì shǐde晋阳晋陽jìn yángchéng遗址遺址yí zhǐèrhào建筑建築jiàn zhù基址基址jī zhǐshǒuduìwài开放開放kāi fàng来自來自lái zì当地當地dāng dìde文物文物wén wù爱好者愛好者ài hào zhě专家專家zhuān jiāděng一起一起yī qǐzhànzài遗址遺址yí zhǐzhīshàng触摸觸摸chù mō历史歷史lì shǐgāi遗址遺址yí zhǐ发掘發掘fā jué面积面積miàn jīyuē7000平方平方píng fāngzhèshì目前目前mù qián中国中國zhōng guóguónèi发掘發掘fā jué出土出土chū tǔ面积面積miàn jīzuì保存保存bǎo cúnzuì完整完整wán zhěngde唐五代唐五代táng wǔ dài建筑建築jiàn zhù基址基址jī zhǐduì研究研究yán jiū时候時候shí hòude建筑建築jiàn zhù布局布局bù jú技术技術jì shù工艺工藝gōng yìyǒu重要重要zhòng yào价值價值jià zhí

基址基址jī zhǐshàngyǒu保护保護bǎo hù大棚大棚dà péng可以可以kě yǐràng民众民衆mín zhòng透过透過tòu guò围栏圍欄wéi lánjìn距离距離jù lí观看觀看guān kàn考古考古kǎo gǔ发掘發掘fā jué现场現場xiàn chǎng文物文物wén wù出土出土chū tǔ场景場景chǎng jǐngzài加上加上jiā shàng出土出土chū tǔ文物文物wén wù陈列陳列chén lièwén介绍介紹jiè shàoshēngguāngdiànděng视觉視覺shì jué效果效果xiào guǒ使使shǐ文物文物wén wùhuóle起来起來qǐ lái

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.