The Taboos about Numbers

数字忌讳數字忌諱

很多很多hěn duō国家國家guó jiāduì数字數字shù zìdōuyǒu自己自己zì jǐde迷信迷信mí xìn他们他們tā men认为認爲rèn wéi最好最好zuì hǎo避免避免bì miǎn这些這些zhè xiē数字數字shù zì否则否則fǒu zéhǎode运气運氣yùn qìjiùhuì随时隨時suí shí降临降臨jiàng lín

zài中国中國zhōng guó数字數字shù zì4bèi认为認爲rèn wéishìzuìhǎode数字數字shù zì因为因爲yīn wèizài普通话普通話pǔ tōng huàtīng起来起來qǐ láixiàng”。许多許多xǔ duō商人商人shāng rén避免避免bì miǎn使用使用shǐ yòng4lái避免避免bì miǎnhuài运气運氣yùn qìzài一些一些yī xiē地方地方dì fāng人们人們rén men甚至甚至shèn zhìkàn不到不到bù dàolóucóngsānlóujiù直接直接zhí jiēdàolóule如果如果rú guǒ人们人們rén men看到看到kàn dào四楼四樓sì lóujiùhuì觉得覺得jué de舒服舒服shū fú

zài一些一些yī xiē西方西方xī fāng国家國家guó jiā数字數字shù zì13bèi认为認爲rèn wéi中国中國zhōng guóde4具有具有jù yǒu一样一樣yī yàngde意义意義yì yì他们他們tā men认为認爲rèn wéi如果如果rú guǒ周五周五zhōu wǔshì13hào肯定肯定kěn dìngshì不幸不幸bù xìngdetiān所以所以suǒ yǐ他们他們tā menhuìchēngzhīwéi黑色黑色hēi sè星期五星期五xīng qī wǔ”。他们他們tā menhuìdāizàijiā避免避免bì miǎn厄运厄運è yùn无论無論wú lùn他们他們tā men什么什麽shén me时候時候shí hòu看到看到kàn dào13,dōuhuì感到感到gǎn dào恐慌恐慌kǒng huāng

当然當然dāng rán没有沒有méi yǒu证据證據zhèng jù可以可以kě yǐ证明證明zhèng míng这些這些zhè xiē数字數字shù zì忌讳忌諱jì huìde科学科學kē xuéxìng年轻年輕nián qīngdàibìng在意在意zài yì越来越越來越yuè lái yuè忽视忽視hū shì这些這些zhè xiē迷信迷信mí xìn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *