The right direction

正确的方向正確的方向

从前從前cóng qiányǒurényàocóng魏国魏國wèi guódào楚国楚國chǔ guódàile很多很多hěn duōqiánlehǎochēkuàiqǐnglehěn优秀優秀yōu xiùde车夫車夫chē fūjiùshàngle楚国楚國chǔ guózài魏国魏國wèi guódenánmiànzhèrénquèràng车夫車夫chē fūjiàzhe马车馬車mǎ chē一直一直yī zhíxiàngběizǒu

shàngyǒurénwènyàowǎng哪儿哪兒nǎ érshēng回答回答huí dáshuō:“楚国楚國chǔ guó!”路人路人lù rén告诉告訴gào sùshuō:“dào楚国楚國chǔ guó应该應該yīng gāiwǎng南方南方nán fāngzǒuzhèshìwǎngběizǒu方向方向fāng xiàngduì。”rén在乎在乎zài hūdeshuō:“没关系沒關係méi guān xìdekuàizhene。”路人路人lù rén着急著急zháo jízhùde阻止阻止zǔ zhǐshuō:“方向方向fāng xiàngcuòledezàikuài到不了到不了dào bù liǎo楚国楚國chǔ guó。”rén依然依然yī rán不以为然不以爲然bù yǐ wéi rán:“要紧要緊yào jǐndàideqiánduōzhene。”路人路人lù rényòu劝阻勸阻quàn zǔshuō:“虽说雖說suī shuōdeqiánduō可是可是kě shìzǒude不是不是bù shì方向方向fāng xiàngdeqiánzhǐnéngshìbáihuā。”rén有些有些yǒu xiē耐烦耐煩nài fándeshuō:“zhèyǒu什么什麽shén menándede车夫車夫chē fūjiàchēde本领本領běn lǐnggāozhene。”路人路人lù rén无奈無奈wú nài只好只好zhǐ hǎokànzhezǒule

魏国魏國wèi guórén觉得覺得jué de自己自己zì jǐdekuàiqiánduō车夫車夫chē fūhǎojiùcháozhe相反相反xiāng fǎn方向方向fāng xiàng一意孤行一意孤行yī yì gū xíng那么那麽nà me条件條件tiáo jiànyuèhǎojiùzhǐhuìyàode地方地方dì fāngyuèyuǎn因为因爲yīn wèide方向方向fāng xiàngshìcuòdezhè故事故事gù shì告诉告訴gào sù我们我們wǒ men无论無論wú lùnzuò什么什麽shén meshìdōu首先首先shǒu xiānyàozhǎodào正确正確zhèng quède方向方向fāng xiàngcáinéng充分充分chōng fèn发挥發揮fā huī自己自己zì jǐde有利有利yǒu lì条件條件tiáo jiàn如果如果rú guǒ方向方向fāng xiàngcuòle那么那麽nà me有利有利yǒu lì条件條件tiáo jiànzhǐhuì起到起到qǐ dào相反相反xiāng fǎnde作用作用zuò yòng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.