The reading time of elementary and middle school students in China is not enough

中国中小学生阅读时间不足中國中小學生閱讀時間不足

最近最近zuì jìnde中国中國zhōng guó教育教育jiào yù论坛論壇lùn tánshàngyǒu报告報告bào gào显示顯示xiǎn shìjìn七成七成qī chéng中小学生中小學生zhōng xiǎo xué shēngměitiān阅读閱讀yuè dú时间時間shí jiān小时小時xiǎo shí

这些這些zhè xiē受访者受訪者shòu fǎng zhězhōng大约大約dà yuēyǒu89.4%derénduì阅读閱讀yuè dúyǒu兴趣興趣xìng qù,79.4%derén喜欢喜歡xǐ huān写作寫作xiě zuò,81.8%derén表示表示biǎo shìyǒu丰富豐富fēng fùde资源資源zī yuán可以可以kě yǐ阅读閱讀yuè dú,69.4%derénhuì经常經常jīng chángmǎishū但是但是dàn shì这些這些zhè xiē受访者受訪者shòu fǎng zhěde阅读閱讀yuè dú时间時間shí jiānquèlìngrén担忧擔憂dān yōu大约大約dà yuē19.6%derénměitiān阅读閱讀yuè dú时间時間shí jiān不足不足bù zúbàn小时小時xiǎo shí,50%derénměitiān阅读閱讀yuè dú时间時間shí jiāndào小时小時xiǎo shí而且而且ér qiě随着隨著suí zhe年龄年齡nián língde提升提升tí shēngměitiān阅读閱讀yuè dú时间時間shí jiān不足不足bù zú小时小時xiǎo shíde学生學生xué shēng明显明顯míng xiǎn增多增多zēng duō所以所以suǒ yǐ对于對於duì yú中小学生中小學生zhōng xiǎo xué shēng来说來說lái shuō兴趣興趣xìng qù不是不是bù shì问题問題wèn tí阅读閱讀yuè dú资源資源zī yuán不是不是bù shì问题問題wèn tí时间時間shí jiāncáishì问题問題wèn tí

专家專家zhuān jiā建议建議jiàn yìyào提升提升tí shēng中小学生中小學生zhōng xiǎo xué shēngdexiě能力能力néng lì首先首先shǒu xiānyào保证保證bǎo zhèng学生學生xué shēngyǒu足够足夠zú gòudexiě时间時間shí jiān同时同時tóng shíyàoduìxiě方法方法fāng fǎ进行進行jìn xíng系统系統xì tǒng研究研究yán jiū有效有效yǒu xiào教学教學jiào xuégěi学生學生xué shēnggèng细致細緻xì zhìde分级分級fēn jí教学教學jiào xué

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.