The MOOC of China

中国的慕课教育中國的慕課教育

慕课慕課mù kèjiùshì英文英文yīng wéndeMOOC,意思意思yì sīshì大规模大規模dà guī móde开放開放kāi fàng在线線上zài xiàn课程課程kè chéngliùniánqián中国中國zhōng guó慕课慕課mù kè刚刚剛剛gāng gāng开始開始kāi shǐ今年今年jīn nián中国中國zhōng guó教育教育jiào yù已经已經yǐ jīng推出推出tuī chūleèr801mén国家國家guó jiā精品精品jīng pǐn慕课慕課mù kèlecóngdàoyǒucóngxiǎodàocóngruòdàoqiáng目前目前mù qián中国中國zhōng guó已经已經yǐ jīngyǒuwànliǎngqiānbǎimén慕课慕課mù kè上线上線shàng xiànyǒu超过超過chāo guòliǎng亿人次人次rén cìde学习者學習者xué xí zhě这些這些zhè xiēdōushì传统傳統chuán tǒngde课堂課堂kè táng无法無法wú fǎ想象想像xiǎng xiàngde庞大龐大páng dà数字數字shù zìzhèzhǒng利用利用lì yòng互联网互聯網hù lián wǎng推动推動tuī dòng教育教育jiào yùde模式模式mó shìshìhěn有意义有意義yǒu yì yìdewèi教育教育jiào yùde公平公平gōng píngzuòlehěn贡献貢獻gòng xiànzhèràng那些那些nà xiēzài偏远偏遠piān yuǎn地区地區dì qūderénnéng接受接受jiē shòu良好良好liáng hǎode教育教育jiào yù

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.