The longest-lived old person passed away

最长寿老人去世最長壽老人去世

知道知道zhī dào世界世界shì jièshàng年龄年齡nián língzuìderénshìshéimashìwèi俄罗斯俄羅斯é luó sī老人老人lǎo rén已经已經yǐ jīng123suìlezhèwèi长寿長壽cháng shòu老人老人lǎo rén1896nián出生出生chū shēng经历經歷jīng lìlesān世纪世紀shì jìliǎng世界世界shì jiè大战大戰dà zhàn一共一共yī gòngyǒusān儿子兒子ér zi,53suìshícáishēngxià儿子兒子ér zi但是但是dàn shì今年今年jīn nián十月十月shí yuè去世去世qù shìle

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply