The long history of beer

啤酒的漫长历史啤酒的漫長歷史

世界世界shì jiè很多很多hěn duōréndōuhěn喜欢喜歡xǐ huānjiǔ知道知道zhī dàojiǔde历史歷史lì shǐma

据说據說jù shuō公元公元gōng yuánqiánwànniánshí人类人類rén lèijiù已经已經yǐ jīng开始開始kāi shǐniàngjiǔledànbìng没有沒有méi yǒu历史歷史lì shǐ资料資料zī liào可以可以kě yǐ证明證明zhèng míng

人类人類rén lèi饮用飲用yǐn yòng啤酒啤酒pí jiǔdezuìzǎo证据證據zhèng jù出现出現chū xiànzài9000niánqiánde中国中國zhōng guó北方北方běi fāngzhèzhǒng古老古老gǔ lǎode啤酒啤酒pí jiǔyòng山楂山楂shān zhā葡萄葡萄pú táo大米大米dà mǐ蜂蜜蜂蜜fēng mì制作製作zhì zuòshì目前目前mù qián历史歷史lì shǐshàng已知已知yǐ zhīzuì古老古老gǔ lǎode酿造釀造niàng zào饮料飲料yǐn liào葡萄酒葡萄酒pú táo jiǔde历史歷史lì shǐháicháng

记载記載jì zǎi大约大約dà yuē公元公元gōng yuánqián5000nián埃及人埃及人āi jí rén开始開始kāi shǐ酿造釀造niàng zào啤酒啤酒pí jiǔ他们他們tā men使用使用shǐ yòngzǎo石榴石榴shí liú其他其他qí tā本地本地běn dì植物植物zhí wù进行進行jìn xíng酿造釀造niàng zàozài大约大約dà yuē公元公元gōng yuánqián3150niánshí埃及人埃及人āi jí rén建造建造jiàn zàole工业工業gōng yèhuàdeniàngjiǔchǎngwèi修建修建xiū jiàn金字塔金字塔jīn zì tǎde工人工人gōng rén供应供應gōng yìng啤酒啤酒pí jiǔ最终最終zuì zhōng啤酒啤酒pí jiǔcóng中东中東zhōng dōngchuándàole欧洲歐洲ōu zhōu那里那裏nà lǐyǒu大量大量dà liàngde大麦大麥dà mài可以可以kě yǐyòngláiniàngjiǔ慢慢慢慢màn mànde啤酒啤酒pí jiǔjiù成为成爲chéng wéile我们我們wǒ men今天今天jīn tiān熟悉熟悉shú xīdejiǔ

研究研究yán jiū认为認爲rèn wéi史前史前shǐ qián人类人類rén lèihuìyǐnjiǔ庆祝慶祝qìng zhùzhǒng节日節日jié rì聚会聚會jù huì因为因爲yīn wèi酒精酒精jiǔ jīngnéng使使shǐ人们人們rén men感到感到gǎn dàogèng自由自由zì yóugèng有精神有精神yǒu jīng shén所以所以suǒ yǐyǐnjiǔ或许或許huò xǔnéng帮助幫助bāng zhù人们人們rén menbiàndegèngyǒu创造性創造性chuàng zào xìng促进促進cù jìn语言語言yǔ yán艺术藝術yì shù宗教宗教zōng jiàode发展發展fā zhǎn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

2 Responses

  1. 藝術 no entiendo (no me lo he planteado despacio) por qué se dice con estos “hanzis” ‘arte’. ¿No es el modo normal de decirlo 艺术?
    Hay un montón de palabras que no sé por qué el pinjin las transcribe así…, sirve de ejemplo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *