The Impact of Blockchain

区块链的影响區塊鏈的影響

区块链區塊鏈qū kuài liànzhè概念概念gài niànduì未来未來wèi lái生活生活shēng huóyǒu什么什麼shén me影响影響yǐng xiǎngne

因为因為yīn wèi区块链區塊鏈qū kuài liànyǒu篡改篡改cuàn gǎide特性特性tè xìng所以所以suǒ yǐ房产房產fáng chǎnzhèngděng证明證明zhèng míngdōu可以可以kě yǐzài区块链區塊鏈qū kuài liànshàng公证公證gōng zhèng变成變成biàn chéng全球全球quán qiúdōu信任信任xìn rènde东西東西dōng xī不再不再bù zài需要需要xū yào繁琐繁瑣fán suǒde个人個人gè rén证明證明zhèng míng

èr区块链區塊鏈qū kuài liànyǒu时间時間shí jiānde通用通用tōng yòng记录記錄jì lù存储存儲cún chǔ比如比如bǐ rú看病看病kàn bìngyòng因为因為yīn wèihuàn医生醫生yī shēngjiù反复反復fǎn fù检查檢查jiǎn chá节省節省jié shěng时间時間shí jiān开销開銷kāi xiāo

sān如果如果rú guǒyǒule区块链區塊鏈qū kuài liànjiù可以可以kě yǐ免除免除miǎn chú中间商中間商zhōng jiān shāng达到達到dá dào商家商家shāng jiā顾客顧客gù kè直接直接zhí jiē进行進行jìn xíng连接連接lián jiē交易交易jiāo yìde目的目的mù dì

区块链區塊鏈qū kuài liàn可以可以kě yǐràng支付支付zhī fù交易交易jiāo yì变得變得biàn degèng高效高效gāo xiào便捷便捷biàn jié

zài区块链區塊鏈qū kuài liàn技术技術jì shùxià可以可以kě yǐ知道知道zhī dào购买購買gòu mǎide商品商品shāng pǐncóng生产生產shēng chǎndào流通流通liú tōng各个各個gè gè环节環節huán jiéde过程過程guò chéng

liù如果如果rú guǒshì创作者創作者chuàng zuò zhě可以可以kě yǐ作品作品zuò pǐn放在放在fàng zài区块链區塊鏈qū kuài liànshàng如果如果rú guǒyǒurén使用使用shǐ yòngde作品作品zuò pǐn版税版稅bǎn shuìhuì自动自動zì dòng支付支付zhī fùgěi这样這樣zhè yàng可以可以kě yǐ更好更好gèng hǎode保护保護bǎo hù版权版權bǎn quán

hái知道知道zhī dào区块链區塊鏈qū kuài liàn技术技術jì shùde哪些哪些nǎ xiē影响影響yǐng xiǎng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.