The History of Beer

啤酒的历史啤酒的歷史

啤酒啤酒pí jiǔ shì 人类人類rén lèi zuì 古老古老gǔ lǎo de 酒精酒精jiǔ jīng 饮料飲料yǐn liào shì shuǐ hé chá zhī hòu 世界世界shì jiè shang 消耗消耗xiāo hào liàng 排名排名pái míng dì sān de 饮品飲品yǐn pǐn 关于關於guān yú 啤酒啤酒pí jiǔ de 起源起源qǐ yuán nǐ 知道知道zhī dào 多少多少duō shǎo zuì 古老古老gǔ lǎo de 啤酒啤酒pí jiǔ yòu shì 如何如何rú hé 酿造釀造niàng zào 出来出來chū lái de ne 

人类人類rén lèi hē 啤酒啤酒pí jiǔ de 历史歷史lì shǐ 非常非常fēi cháng 悠久悠久yōu jiǔ 人们人們rén men 认为認為rèn wéi 啤酒啤酒pí jiǔ 不仅不僅bù jǐn 营养營養yíng yǎng 丰富豐富fēng fù hái shì shuǐ de 安全安全ān quán 替代品替代品tì dài pǐn hē jiǔ 或许或許huò xǔ hái 帮助幫助bāng zhù 人们人們rén men biàn de gèng yǒu 创造創造chuàng zào xìng 促进促進cù jìn le 语言語言yǔ yán 艺术藝術yì shù hé 宗教宗教zōng jiào de 发展發展fā zhǎn zhè shì 因为因為yīn wèi 酒精酒精jiǔ jīng 使使shǐ 人们人們rén men fàng xià 拘束拘束jū shù gǎn dào gèng yǒu 精神精神jīng shén 

人类人類rén lèi hē 啤酒啤酒pí jiǔ de zuì zǎo 证据證據zhèng jù 出现出現chū xiàn zài 9000nián qián de 中国中國zhōng guó 北方北方běi fāng zhè zhǒng 古老古老gǔ lǎo de 啤酒啤酒pí jiǔ shì yòng 大米大米dà mǐ 葡萄葡萄pú tao děng 制作製作zhì zuò de shì 目前目前mù qián 已经已經yǐ jīng 知道知道zhī dào de zuì 古老古老gǔ lǎo de 酿造釀造niàng zào 饮品飲品yǐn pǐn 埃及埃及āi jí rén zài 大约大約dà yuē 公元西元gōng yuán qián 5000nián 开始開始kāi shǐ 酿造釀造niàng zào 啤酒啤酒pí jiǔ 他们他們tā men 使用使用shǐ yòng de shì 大枣大棗dà zǎo 石榴石榴shí liuhé 一些一些yī xiē 当地當地dāng dì de 植物植物zhí wù zài 大约大約dà yuē 公元西元gōng yuán qián 3150nián 埃及埃及āi jí rén 建造建造jiàn zào le 酿酒釀酒niàng jiǔ chǎng wèi修建修建xiū jiàn 金字塔金字塔jīn zì tǎ de 工人工人gōng rén 供应供應gōng yìng 啤酒啤酒pí jiǔ 后来後來hòu lái 啤酒啤酒pí jiǔ cóng 中东中東zhōng dōng chuán dào le 欧洲歐洲ōu zhōu 逐渐逐漸zhú jiàn 成为成為chéng wéi le 我们我們wǒ men 今天今天jīn tiān 熟悉熟悉shú xide jiǔ lèi 

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.