The Global Ranking of the Smart City

全球“智慧城市"排名全球“智慧城市"排名

最近最近zuì jìn yǒu yī xiàng 调查調查diào chá duì 全球全球quán qiú 智慧智慧zhì huì 城市城市chéng shì 进行進行jìn xíng le 排名排名pái míng 中国中國zhōng guó de 无锡無錫wú xī 进入進入jìn rù qián 二十二十èr shí míng zài 全国全國quán guó 智慧智慧zhì huì 城市城市chéng shì zhōng 排名排名pái míng dì yī 中国中國zhōng guó 另外另外lìng wài 两个兩個liǎng gè 上榜上榜shàng bǎng 城市城市chéng shì wéi 银川銀川yín chuān hé 杭州杭州háng zhōu 

智慧智慧zhì huì 城市城市chéng shì 就是就是jiù shì 采用採用cǎi yòng 物联网物聯網wù lián wǎng 技术技術jì shù 采集採集cǎi jí bìng 分析分析fēn xī 数据數據shù jù 进而進而jìn ér 改进改進gǎi jìn 公共公共gōng gòng 基础设施基礎設施jī chǔ shè shī hé 服务服務fú wù 比如比如bǐ rú 无锡無錫wú xī de 这种這種zhè zhǒng 智能智能zhì néng 公交公交gōng jiāo 站牌站牌zhàn pái jiù wèi 居民居民jū mín 节省節省jié shěng le 很多很多hěn duō 时间時間shí jiān 

这个這個zhè gè 排名排名pái míng cóng 出行出行chū xíng 医疗醫療yī liáo 公共公共gōng gòng 安全安全ān quán hé 生产力生產力shēng chǎn lì sì gè 方面方面fāng miàn 评估評估píng gū 这些這些zhè xiē 智慧智慧zhì huì 城市城市chéng shì zài wéi 居民居民jū mín 节省節省jié shěng 时间時間shí jiān shàng de 表现表現biǎo xiàn 

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.