The Gifts of The Silk Road

丝绸之路的礼物絲綢之路的禮物

5015

丝绸之路絲綢之路Sīchóu zhī lù”,shì古代古代gǔdàicóng中国中國Zhōngguójīng中亚中亞zhōng yà通向通向tōng xiàng欧洲歐洲ōuzhōude著名著名zhùmíng交通交通jiāotōng路线路線lùxiàn

Zhède直接直接zhíjiē意义意義yìyìzhǐshìmǎimài丝绸絲綢sīchóude道路道路dàolù”,实际上實際上shíjì shang丝绸絲綢sīchóu仅仅僅僅jǐnjǐnshìcóng中国中國Zhōngguóliúxiàng中亚中亞zhōng yà欧洲歐洲ōuzhōudezhǒng名贵名貴míngguì产品產品chǎnpǐn

那么那麼Nàmezàitóngtiáoshàng中亚中亞zhōng yà欧洲歐洲ōuzhōu以及以及yǐjí北非北非běifēiyǒu哪些哪些nǎxiē东西東西dōngxīchuándàole中国中國Zhōngguó东亚東亞dōngyà地区地區dìqūne

其实其實Qíshí不仅不僅bùjǐnyǒu乐器樂器yuèqìduōzhǒng金属金屬jīnshǔ香料香料xiāngliàoděng大量大量dàliàng植物植物zhíwùchuándàole中国中國Zhōngguó大大大大dàdà丰富豐富fēng fùle中国人中國人Zhōngguó rénde餐桌餐桌cānzhuō

比如比如Bǐrú菠菜菠菜bōcài胡萝卜胡蘿蔔húluóbo茄子茄子qiézi香菜香菜xiāngcài大蒜大蒜dàsuàn黄瓜黃瓜huángguā莴苣萵苣wōjù胡椒胡椒hújiāo豌豆豌豆wāndòu葡萄葡萄pútáo石榴石榴shíliú西瓜西瓜xīguāděngdōushìyuánchǎn西域西域xīyù欧洲歐洲ōuzhōu或者或者huòzhě非洲非洲fēizhōu地区地區dìqūde植物植物zhíwù物种物種wùzhǒng

Zàiliǎngqiānduōnián它们它們tāmen陆续陸續lùxù通过通過tōngguò丝绸之路絲綢之路sīchóu zhī lùchuándàole中国中國Zhōngguó

当然當然Dāngráncóng中国中國Zhōngguóchuán出去出去chūqùde东西東西dōngxiyǒu很多很多hěnduō比如比如bǐrú水稻水稻shuǐdào茶叶茶葉cháyè丝绸絲綢sīchóu瓷器瓷器cíqìháiyǒu四大发明四大發明sì dà fāmíngděngdōushì中国人中國人Zhōngguó rénduì世界世界shìjiè文明文明wénmíngde贡献貢獻gòngxiàn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *