The decline of fast fashion in China

快时尚在中国的退败快時尚在中國的退敗

最近最近zuì jìn,OldNavy表示表示biǎo shì明年明年míng nián退出退出tuì chū中国中國zhōng guó市场市場shì chǎngcóng2018nián开始開始kāi shǐ,NewLook、TOPSHOP、Forever21děng品牌品牌pǐn páijiù纷纷紛紛fēn fēn退出退出tuì chū中国中國zhōng guó市场市場shì chǎng除了除了chú lezhè品牌品牌pǐn pái现在現在xiàn zàizài中国中國zhōng guóde包括包括bāo kuòZARA以及以及yǐ jíH&Mděngduōjiākuài时尚時尚shí shàng品牌品牌pǐn pái日子日子rì zihǎoguòkuài时尚時尚shí shàng品牌品牌pǐn pái经常經常jīng chángzài中国中國zhōng guó市场市場shì chǎng出现出現chū xiàn质量品質zhì liàng合格合格hé géde问题問題wèn tíràng品牌品牌pǐn páide口碑口碑kǒu bēi下降下降xià jiàng虽然雖然suī rán品牌品牌pǐn pái不同不同bù tóng但是但是dàn shì销售銷售xiāo shòuhǎo退出退出tuì chū中国中國zhōng guó市场市場shì chǎngde原因原因yuán yīndōu大同小异大同小異dà tóng xiǎo yì例如例如lì rú品牌品牌pǐn pái营销行銷yíng xiāohǎogòu本土本土běn tǔhuà创新創新chuàng xīn速度速度sù dùjiàomànděngdōushì这些這些zhè xiēkuài时尚時尚shí shàng品牌品牌pǐn pái销售銷售xiāo shòu下降下降xià jiàngde重要重要zhòng yào原因原因yuán yīn所以所以suǒ yǐ如何如何rú héràngkuài时尚時尚shí shàng品牌品牌pǐn pái做到做到zuò dàoyòuxīnyòukuàiyòu时尚時尚shí shànglái满足滿足mǎn zú年轻年輕nián qīngrénde需求需求xū qiúshìxīn时期時期shí qī品牌品牌pǐn páimen需要需要xū yào注意注意zhù yìde

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.