The Chinese favorite spots in the UK

中国人最喜欢的英国景点中國人最喜歡的英國景點

很多很多hěn duō中国人中國人Zhōngguó rén喜欢喜歡xǐ huān英国英國Yīngguó旅行旅行lǚ xíng因为因爲yīn wèi英国英國Yīngguó不仅不僅bù jǐnyǒu历史歷史lì shǐyǒu时尚時尚shí shàng随着隨著suí zhe中国中國Zhōngguó游客游客yóu kède数量數量shù liàng越来越越來越yuè lái yuèduō英国英國Yīngguóhěn希望希望xī wàng不断不斷bù duàn提高提高tí gāo游客游客yóu kède体验體驗tǐ yànxiǎng知道知道zhī dào中国人中國人Zhōngguó rén究竟究竟jiū jìng喜欢喜歡xǐ huān什么什麽shén mezuì喜欢喜歡xǐ huāndeshì美丽美麗měi lìde女王女王nǚ wángde住处住處zhù chù还是還是hái shì牛津牛津niú jīnjiēde商场商場shāng chǎng

经过經過jīng guò调查調查diào chá,80%deréndōuméi想到想到xiǎng dào原来原來yuán lái中国中國Zhōngguó游客游客yóu kèzuì喜欢喜歡xǐ huānde地方地方dì fāngshì白金汉宫白金漢宮bái jīn hàn gōngjiùshì女王女王nǚ wángde住处住處zhù chùèr喜欢喜歡xǐ huānde居然居然jū ránshì比村比村bǐ cūn为什么爲什麽wèi shén mene原来原來yuán lái这里這裏zhè lǐ除了除了chú le可以可以kě yǐmǎi便宜便宜pián yí品质品質pǐn zhìhǎode商品商品shāng pǐn还有還有hái yǒu针对針對zhēn duìfēi欧盟歐盟ōu méng顾客顧客gù kède退退tuìshuì服务服務fú wù中国中國Zhōngguó游客游客yóu kèzài这里這裏zhè lǐ可以可以kě yǐyòng中国中國Zhōngguóde手机手機shǒu jī支付支付zhī fù软件軟件ruǎn jiàn中国中國Zhōngguó店员店員diàn yuán很多很多hěn duōlián火车火車huǒ chēshàngde语言語言yǔ yándōuyǒu普通话普通話pǔ tōng huàchúlemǎimǎimǎi剑桥劍橋jiàn qiáo大学大學dà xuéde国王國王guó wáng学院學院xué yuànshì中国中國Zhōngguó游客游客yóu kèhěn喜欢喜歡xǐ huān参观參觀cān guānde地方地方dì fāng因为因爲yīn wèi中国中國Zhōngguódewèi著名著名zhù míng诗人詩人shī rén曾经曾經céng jīngzài这里這裏zhè lǐ学习學習xué xíyǒu很多很多hěn duō优美優美yōu měideshīshìzài这里這裏zhè lǐxiěde

duì中国中國Zhōngguó游客游客yóu kè来说來說lái shuō王室王室wáng shì购物購物gòu wù中国中國Zhōngguó情结情結qíng jiédōushì吸引吸引xī yǐn他们他們tā mende原因原因yuán yīn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *