The Chinese character of 2021: Nán

2021年度汉字:难2021年度漢字:難

jìn,2021年度年度nián dù汉字漢字hàn zìzài台北臺北tái běi揭晓揭曉jiē xiǎo,“nángāopiào当选當選dāng xuǎnzhèxiàng评选評選píng xuǎn活动活動huó dòngcóng2008nián开始開始kāi shǐměinián举办舉辦jǔ bàn今年今年jīn niánde评选評選píng xuǎn活动活動huó dòngcóng11yuè开始開始kāi shǐzàikùnbiànhuǎnpīnyōunánwēimáng……”děng入选入選rù xuǎn汉字漢字hàn zìzhōng经过經過jīng guòliǎnglúnde投票投票tóu piào选择選擇xuǎn zé,“nán脱颖而出脫穎而出tuō yǐng ér chū

受到受到shòu dào疫情疫情yì qíng反复反復fǎn fù两岸兩岸liǎng àn关系關係guān xìde影响影響yǐng xiǎngshǎobèi推荐推薦tuī jiànde汉字漢字hàn zìdōu比较比較bǐ jiào消极消極xiāo jí。2021nián新冠新冠xīn guān疫情疫情yì qíng反复反復fǎn fù变异變异biàn yì病毒病毒bìng dú层出不穷層出不窮céng chū bù qióng人类人類rén lèi疾病疾病jí bìng艰难艱難jiān nán抗争抗爭kàng zhēngér大陆大陸dà lù台湾臺灣tái wān两岸兩岸liǎng ànde关系關係guān xìyǒu很多很多hěn duō困难困難kùn nán希望希望xī wàng大家大家dà jiā可以可以kě yǐ克服克服kè fú困难困難kùn nán消除消除xiāo chú疫情疫情yì qíngde影响影響yǐng xiǎng重振重振chóng zhèn经济經濟jīng jì改善改善gǎi shàn大陆大陸dà lù台湾臺灣tái wānde两岸兩岸liǎng àn关系關係guān xì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.