The challenge of obesity

肥胖症的挑战肥胖症的挑戰

科学家科學家kē xué jiāzài维也纳維也納wéi yě nà欧洲歐洲ōu zhōu肥胖肥胖féi pàng大会大會dà huìdezuìxīn报告報告bào gào指出指出zhǐ chū全球全球quán qiú范围範圍fàn wéinèi肥胖症肥胖症féi pàng zhèng患者患者huàn zhěde比例比例bǐ lì正在正在zhèng zài急速急速jí sù上升上升shàng shēng预计預計yù jì2045niánjiāng增加增加zēng jiādào22%。zhè意味意味yì wèizhe全球全球quán qiúyuē分之分之fēn zhīderénjiāng成为成爲chéng wéi肥胖症肥胖症féi pàng zhèng患者患者huàn zhě如果如果rú guǒ按照按照àn zhào目前目前mù qiánde趋势趨勢qū shì那么那麽nà medào2045nián全球全球quán qiújiāngyǒu分之分之fēn zhīderénhuàn2xíng糖尿病糖尿病táng niào bìng

zhè不断不斷bù duàn攀升攀升pān shēngde数字數字shù zìràngguó卫生衛生wèi shēng系统系統xì tǒng面临面臨miàn lín严峻嚴峻yán jùn考验考驗kǎo yàn制定制定zhì dìng有效有效yǒu xiàode全球全球quán qiú减肥减肥jiǎn féi计划計劃jì huàshì减缓减緩jiǎn huǎnhuò稳定穩定wěn dìng糖尿病糖尿病táng niào bìngde最佳最佳zuì jiā机会機會jī huì首先首先shǒu xiān必须必須bì xū认识認識rèn shídào肥胖症肥胖症féi pàng zhèng带来帶來dài láide挑战挑戰tiǎo zhàn调动調動diào dòng社会社會shè huì服务服務fú wù疾病疾病jí bìng预防預防yù fáng资源資源zī yuán减缓减緩jiǎn huǎn肥胖症肥胖症féi pàng zhèng糖尿病糖尿病táng niào bìngde发展發展fā zhǎn

měi国家國家guó jiāyǒu自己自己zì jǐ独特獨特dú tède基因基因jī yīn社会社會shè huì环境環境huán jìng因素因素yīn sù面临面臨miàn línde情况情况qíng kuàng有所不同有所不同yǒu suǒ bù tóng因此因此yīn cǐ没有沒有méi yǒu万能萬能wàn néngde方法方法fāng fǎguódōu必须必須bì xū找到找到zhǎo dàozuì适合適合shì hé自己自己zì jǐde对策對策duì cè

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply