The benefits of saying dirty words

说脏话的好处說髒話的好處

shuō脏话髒話zāng huà当然當然dāng ránshìhěnhǎode行为行為xíng wéishì不是不是bù shìzài运动運動yùn dòngshí听见聽見tīng jiàn总是總是zǒng shìyǒurén一边一邊yī biān运动運動yùn dòng一边一邊yī biānshuō脏话髒話zāng huà最近最近zuì jìn英国英國yīng guódexiàng研究研究yán jiū发现發現fā xiànzài自行车自行車zì xíng chē遇到遇到yù dào阻力阻力zǔ lìde时候時候shí hòushuō脏话髒話zāng huàderénshuōderényǒugèngde力量力量lì liàng继续繼續jì xù因为因為yīn wèishuō脏话髒話zāng huà不仅不僅bù jǐn可以可以kě yǐ提高提高tí gāo运动運動yùn dòngshíde耐力耐力nài lì受伤受傷shòu shāngshíshuō脏话髒話zāng huà可能可能kě nénghuì减轻減輕jiǎn qīng痛苦痛苦tòng kǔ但是但是dàn shì研究研究yán jiū人员人員rén yuán表示表示biǎo shì脏话髒話zāng huàshuōdetàiduōhuì失去失去shī qùzhèzhǒng作用作用zuò yòng

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply