The benefits of dark chocolate

黑巧克力的好处黑巧克力的好處

科学家科學家kē xué jiā发现發現fā xiànchīhēi巧克力巧克力qiǎo kè lìhuònéngjiānghuàn抑郁抑鬱yì yùzhèngde风险風險fēng xiǎn降低降低jiàng dī分之分之fēn zhīsān研究研究yán jiū发现發現fā xiànchī巧克力巧克力qiǎo kè lìderén相比相比xiāng bǐ任意任意rèn yìliǎngtiānnèichīguòhēi巧克力巧克力qiǎo kè lìderénzàiqiánliǎngzhōu出现出現chū xiàn临床臨床lín chuáng相关相關xiāng guān抑郁抑鬱yì yù症状症狀zhèng zhuàngde几率幾率jī lǜyào70%。当然當然dāng rán一般来说一般來說yī bān lái shuō选择選擇xuǎn zéhēi巧克力巧克力qiǎo kè lìderén可能可能kě nénggèngyǒu健康健康jiàn kāng意识意識yì shízhè可以可以kě yǐ预防預防yù fáng抑郁抑鬱yì yù抑郁抑鬱yì yùderéngèngyǒu可能可能kě néngxiǎngchī更多更多gèng duōdegāotánggāozhī食物食物shí wù因此因此yīn cǐzài选择選擇xuǎn zé巧克力巧克力qiǎo kè lìshí他们他們tā mentài可能可能kě néng选择選擇xuǎn zéhēi巧克力巧克力qiǎo kè lì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.