The benefits and challenges of telecommuting

远程办公的益处和挑战遠程辦公的益處和挑戰

新冠新冠xīn guān疫情疫情yì qíng全球全球quán qiú蔓延蔓延màn yán以来以來yǐ lái远程遠程yuǎn chéng办公辦公bàn gōng成为成爲chéng wéi很多很多hěn duō公司公司gōng sīde工作工作gōng zuò模式模式mó shì一些一些yī xiē年轻年輕nián qīngrén甚至甚至shèn zhì从来從來cóng lái没有沒有méi yǒuguò办公室辦公室bàn gōng shì面试面試miàn shì招聘招聘zhāo pìn入职入職rù zhíděng流程流程liú chéngdōuzài网络網絡wǎng luòshàng进行進行jìn xíng很多很多hěn duō管理者管理者guǎn lǐ zhě见证見證jiàn zhèngle远程遠程yuǎn chéng办公辦公bàn gōngde益处益處yì chù挑战挑戰tiǎo zhàn

研究研究yán jiū表明表明biǎo míng远程遠程yuǎn chéng办公辦公bàn gōngderén团队團隊tuán duìgèngyǒu效率效率xiào lǜ如果如果rú guǒ善于善于shàn yú管理管理guǎn lǐ他们他們tā mende工作工作gōng zuòhuìgèng投入投入tóu rù没有沒有méi yǒuleràngrén筋疲力尽筋疲力盡jīn pí lì jìnde通勤通勤tōng qín离开離開lí kāile充满充滿chōng mǎn干扰干擾gān rǎode办公室辦公室bàn gōng shì员工員工yuán gōngmen可以可以kě yǐgèngzǎode投入投入tóu rù工作工作gōng zuò不用不用bù yòng请假請假qǐng jià处理處理chǔ lǐ琐事瑣事suǒ shì不用不用bù yòng加班加班jiā bāndào深夜深夜shēn yè那些那些nà xiē精致精緻jīng zhìde现代化現代化xiàn dài huà开放開放kāi fàngshì办公室辦公室bàn gōng shì反而反而fǎn érgěi大家大家dà jiā造成造成zào chéngle一定一定yī dìng程度程度chéng dùde干扰干擾gān rǎoràngrén分心分心fēn xīnér很多很多hěn duō年轻年輕nián qīngrén喜欢喜歡xǐ huān远程遠程yuǎn chéng工作工作gōng zuò更加更加gèng jiā灵活靈活líng huó自由自由zì yóu安全安全ān quán

当然當然dāng rán挑战挑戰tiǎo zhànshì存在存在cún zàidezhèzhǒngxīnde工作工作gōng zuò方式方式fāng shì更加更加gèng jiā灵活靈活líng huódàn带来帶來dài láile沟通溝通gōu tōngchàng负面負面fù miàn情绪情緒qíng xùděng问题問題wèn tí一些一些yī xiērén长期長期cháng qī远程遠程yuǎn chéng办公辦公bàn gōng期间期間qī jiān由于由于yóu yú网络網絡wǎng luò形式形式xíng shìde限制限制xiàn zhì造成造成zào chéngle一些一些yī xiē沟通溝通gōu tōng方面方面fāng miànde问题問題wèn tí工作工作gōng zuò效率效率xiào lǜbìng没有沒有méi yǒu提升提升tí shēng一些一些yī xiērén长期長期cháng qī面对面對miàn duì屏幕屏幕píng mù独自獨自dú zì工作工作gōng zuò减少减少jiǎn shǎole其他其他qí tārénde社交社交shè jiāo情绪情緒qíng xù产生産生chǎn shēngle问题問題wèn tí变得變得biàn de容易容易róng yì抑郁抑鬱yì yù心情心情xīn qíng糟糕糟糕zāo gāo

因此因此yīn cǐ现在現在xiàn zài越来越越來越yuè lái yuèduōde公司公司gōng sīgěile员工員工yuán gōng更多更多gèng duōde选择選擇xuǎn zé可以可以kě yǐ公司公司gōng sī线下綫下xiàn xià办公辦公bàn gōng可以可以kě yǐliúzàijiā远程遠程yuǎn chéng协作協作xié zuòyòng适合適合shì hé自己自己zì jǐde方式方式fāng shì工作工作gōng zuòcáinéngzuì限度限度xiàn dùde提高提高tí gāo工作工作gōng zuò效率效率xiào lǜ

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.