The 10,000-Hour Law

一万小时定律一萬小時定律

wàn小时小時xiǎo shí定律定律dìng lǜyàoxiǎng成为成爲chéng wéi领域領域lǐng yùde世界世界shì jiè专家專家zhuān jiājiù需要需要xū yàohuā大约大約dà yuēwàn小时小時xiǎo shílái练习練習liàn xí没有沒有méi yǒu其他其他qí tāde办法辦法bàn fǎ如果如果rú guǒxiǎng成功成功chéng gōngjiù必须必須bì xūdehuā这些這些zhè xiē时间時間shí jiān那么那麽nà me应该應該yīng gāizhèwàn小时小時xiǎo shíhuāzài哪里哪裏nǎ lǐne

zhè问题問題wèn tíhěn重要重要zhòng yào因为因爲yīn wèiwàn小时小時xiǎo shíshìhěnchángdeduàn时间時間shí jiān如果如果rú guǒměitiān练习練習liàn xí4小时小時xiǎo shíměizhōu练习練習liàn xí6tiān那么那麽nà me需要需要xū yào8niánde时间時間shí jiāncáinéng达到達到dá dàowàn小时小時xiǎo shíyào付出付出fù chū这么這麽zhè meduōde时间時間shí jiānjiù必须必須bì xūxuǎnhǎo方向方向fāng xiàng选择選擇xuǎn zézuì合适合適hé shìde方向方向fāng xiàng如果如果rú guǒnéng回答回答huí dáchū下面下面xià miànzhèsān问题問題wèn tíjiùnéng找到找到zhǎo dàode方向方向fāng xiàngle

1.过去過去guò qùdōu时间時間shí jiānhuāzàile哪里哪裏nǎ lǐ

演奏演奏yǎn zòu音乐音樂yīn yuè攀岩攀岩pān yán还是還是hái shìxiě文章文章wén zhāng因为因爲yīn wèi已经已經yǐ jīnghuāle部分部分bù fèn时间時間shí jiānle那么那麽nà mezhī需要需要xū yàowàn小时小時xiǎo shízhōng剩下剩下shèng xiàde部分部分bù fèn时间時間shí jiānyòng上去上去shàng qùjiù可以可以kě yǐle区别區別qū biéshì现在現在xiàn zàishì有意识有意識yǒu yì shíde特意特意tè yì时间時間shí jiānyòngzàimǒu领域領域lǐng yùshàng效果效果xiào guǒhuìgènghǎo

2.zuìgǎn兴趣興趣xìng qùdeshì什么什麽shén me

事实事實shì shíshàng兴趣興趣xìng qùjiùshìwàn小时小時xiǎo shí天才天才tiān cái理论理論lǐ lùnde秘密秘密mì mì因为因爲yīn wèi很多很多hěn duōréndōuzài达到達到dá dàozhè数量數量shù liàng之前之前zhī qiánjiù放弃放弃fàng qìlezhǐyǒuxiǎo部分部分bù fènrén可以可以kě yǐ坚持堅持jiān chíwàn小时小時xiǎo shíér他们他們tā menjiùchéngle世界世界shì jiède高手高手gāo shǒu为了爲了wèi leràng自己自己zì jǐnéng坚持堅持jiān chíwàn小时小時xiǎo shízuò自己自己zì jǐgǎn兴趣興趣xìng qùdeshìshì非常非常fēi cháng重要重要zhòng yàode可以可以kě yǐ帮助幫助bāng zhù渡过渡過dù guò难关難關nán guān战胜戰勝zhàn shèng无聊無聊wú liáo

3.suǒchùde时代時代shí dài赋予賦予fù yǔle什么什麽shén me

出生出生chū shēngde时代時代shí dàigěi带来帶來dài láile什么什麽shén me机会機會jī huì现在現在xiàn zàide社会社會shè huì环境環境huán jìngyòugěi创造創造chuàng zàole什么什麽shén me机遇機遇jī yù需要需要xū yàoduì自己自己zì jǐ选择選擇xuǎn zéde方向方向fāng xiàngyǒu信心信心xìn xīnyào相信相信xiāng xìn最终最終zuì zhōng这些這些zhè xiēxiǎodediǎndōuhuìliánchéng线xiàn

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply