Ten Minutes of Life

十分钟的人生十分鐘的人生

父亲父親fù qin儿子兒子ér zizuò游戏遊戲yóu xì:10分钟分鐘fēn zhōng代表代表dài biǎorénde一生一生yī shēngzàizhè10分钟分鐘fēn zhōngměiréncóngběnshūzhǎo黄金黃金huáng jīnzhè词语詞語cí yǔshéizhǎodeduōshéijiùyíng……游戏遊戲yóu xì开始開始kāi shǐhòu儿子兒子ér zi父亲父親fù qindōuzhǎodehěn努力努力nǔ lì。9分钟分鐘fēn zhōngde时候時候shí hou儿子兒子ér zi一共一共yī gòng找到找到zhǎo dàole10ér父亲父親fù qinquèzhǐ找到找到zhǎo dàole4。”

爸爸爸爸bà bashūle。”儿子兒子ér zi兴奋興奮xīng fèndeshuō父亲父親fù qinshuō:”承认承認chéng rènshūle可是可是kě shìjiù这么這麼zhè me结束結束jié shùlema?”父亲父親fù qinkànlekàn时间時間shí jiānshuō:”9fēn40miǎole,10分钟分鐘fēn zhōngde一生一生yī shēnghěnkuàijiùyào结束結束jié shùle虽然雖然suī rányǒuhěnduō黄金黃金huáng jīn但是但是dàn shì已经已經yǐ jīng没有沒有méi yǒu时间時間shí jiān享用享用xiǎng yòngle其实其實qí shí时间時間shí jiān黄金黃金huáng jīngèng宝贵寶貴bǎo guì!”

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply