Temu – the more people buy, the cheaper the price becomes!

Temu – 买的人越多,价格越便宜!Temu–買的人越多,價格越便宜!

6127

拼多多拼多多Pīnduōduōshì中国中國Zhōngguó有名有名yǒu míngde电子電子diàn zǐ商务商務shāng wù平台平臺píng táizài中国中國Zhōngguóràng消费者消費者xiāo fèi zhě欲罢不能欲罷不能yù bà bù néngzhèjiā公司公司gōng sīyòng相同相同xiāng tóngde商业商業shāng yè模式模式mó shìzuòchūleTemu,jiùshì拼多多拼多多Pīnduōduōde海外海外hǎi wàibǎn

Temu2022niánshǒuzài美国美國Měiguó推出推出tuī chū随后隨後suí hòuzài英国英國Yīngguó世界世界shì jiè其他其他qí tā地区地區dì qū推出推出tuī chū凭借憑藉píng jièxiàng亿万億萬yì wàn富翁富翁fù wēng一样一樣yī yàng购物購物gòu wùde口号口號kǒu hào,Temu迅速迅速xùn sù风靡風靡fēng mí全球全球quán qiú49国家國家guó jiā地区地區dì qūgāi平台平臺píng tái一直一直yī zhízài全球全球quán qiúAPP下载下載xià zài排行榜排行榜pái háng bǎngshàng名列前茅名列前茅míng liè qián máoměiyuèyǒujìn1.52亿美国人美國人Měiguó rén使用使用shǐ yòng

zàiTemushàng可以可以kě yǐmǎidào各种各样各種各樣gè zhǒng gè yàngde产品産品chǎn pǐn这些這些zhè xiē产品産品chǎn pǐn几乎幾乎jī hū全部全部quán bùzài中国中國zhōng guó生产生産shēng chǎn他们他們tā men收集收集shōu jí消费消費xiāo fèi趋势趨勢qū shì搜索搜索sōu suǒ点击點擊diǎn jīliàngděng数据數據shù jùzài免费免費miǎn fèi提供提供tí gōnggěi制造商製造商zhì zào shāng即使即使jí shǐ图片圖片tú piànshàngde商品商品shāng pǐn存在存在cún zài他们他們tā menhuì马上馬上mǎ shàng制造製造zhì zàoyòng飞机飛機fēi jī运输運輸yùn shū直接直接zhí jiēsòngdào客户客戶kè hùshǒuzhōng需要需要xū yào储存儲存chǔ cún这样這樣zhè yàngzuò节省節省jié shěngle成本成本chéng běn很多很多hěn duō商品商品shāng pǐn因此因此yīn cǐ基本基本jī běn可以可以kě yǐmiǎnshuì因为因爲yīn wèi他们他們tā men目前目前mù qiángèng在乎在乎zài hū扩大擴大kuò dà市场市場shì chǎngbìng在乎在乎zài hū利润利潤lì rùn因此因此yīn cǐ可以可以kě yǐgěichūràngrén难以置信難以置信nán yǐ zhì xìndejià优惠優惠yōu huì从而從而cóng ér提高提高tí gāole品牌品牌pǐn pái知名度知名度zhī míng dùdàiláilegèngduō用户用戶yòng hù

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *