Sun Ling’s struggle

孙玲的奋斗之路孫玲的奮鬥之路

孙玲孫玲Sūn Líng出生出生chū shēngzài湖南湖南Húnánde国家國家guó jiā贫困貧困pín kùnxiàn家庭家庭jiā tíng经济經濟jīng jì状态狀態zhuàng tài一直一直yī zhíhěn困难困難kùn nán。19suìshízhǐyǒu高中高中gāo zhōng学历學歷xué lìdeláidào深圳深圳Shēnzhèn进入進入jìn rùlejiā电池電池diàn chíchǎng开始開始kāi shǐzài流水线流水綫liú shuǐ xiànshàng工作工作gōng zuòshíměitiān工作工作gōng zuò12小时小時xiǎo shíyuèxīnzhǐyǒu2300yuán

láidào深圳深圳Shēnzhènhòudeshíyuè省吃俭用省吃儉用shěng chī jiǎn yòngbàole电脑電腦diàn nǎo培训培訓péi xùnbān学习學習xué xí一些一些yī xiē基本基本jī běnde编程編程biān chéng内容內容nèi róng后来後來hòu lái孙玲孫玲Sūn Língshuōduàn日子日子rì zihěn充实充實chōng shí坚信堅信jiān xìn学习學習xué xí可以可以kě yǐ改变改變gǎi biàn现状現狀xiàn zhuàngxuéwán电脑電腦diàn nǎo课程課程kè chéng以后以後yǐ hòuzhǎodàolefènxīnde工作工作gōng zuò工资工資gōng zīgènggāogèng轻松輕鬆qīng sōng一些一些yī xiēxīn工作工作gōng zuò开始開始kāi shǐhòu不久不久bù jiǔyòubàole英语英語yīng yǔ培训培訓péi xùnbān一边一邊yī biān工作工作gōng zuò一边一邊yī biān努力努力nǔ lì学习學習xué xí英语英語yīng yǔ之后之後zhī hòu孙玲孫玲Sūn Língxiānhòu取得取得qǔ déle计算机計算機jì suàn jī专业專業zhuān yède大专大專dà zhuān文凭文憑wén píng专升本專升本zhuān shēng běn文凭文憑wén píngzhèshí26suìyuèxīnguòwànle

除了除了chú le工作工作gōng zuò学习學習xué xí孙玲孫玲Sūn Línghái积极積極jī jí发展發展fā zhǎn自己自己zì jǐde爱好愛好ài hàoxué英语英語yīng yǔwán飞盘飛盤fēi pándāng博主博主bó zhǔguòle更多更多gèng duōde地方地方dì fāng认识認識rèn shíle更多更多gèng duōderén这些這些zhè xiē有趣有趣yǒu qùderénràngyǒule国外國外guó wài看看看看kàn kànde念头念頭niàn tou

2017nián孙玲孫玲Sūn Língkàndàosuǒ美国美國Měiguó学校學校xué xiàode计算机計算機jì suàn jī硕士碩士shuò shì招生招生zhāo shēng广告廣告guǎng gào而且而且ér qiě学校學校xué xiàohuì提供提供tí gōng实习實習shí xí机会機會jī huì虽然雖然suī ránzhè不是不是bù shì特别特別tè biéhǎode学校學校xué xiào但是但是dàn shì对于對于duì yú孙玲孫玲Sūn Líng来说來說lái shuōzhèshì机会機會jī huìhěnxiǎng抓住抓住zhuā zhùyuèhòu孙玲孫玲Sūn Língkǎoguòle雅思雅思yǎ sīdàole美国美國Měiguóde学生學生xué shēng签证簽證qiān zhèng

孙玲孫玲Sūn Língláidào美国美國Měiguó开始開始kāi shǐlede学习學習xué xí学期學期xué qī结束結束jié shùhòu开始開始kāi shǐzhǎo实习實習shí xíliǎngyuèzhōng孙玲孫玲Sūn Líng参加參加cān jiāle60chǎng面试面試miàn shì最后最後zuì hòu终于終于zhōng yúdàoleGoogle外包外包wài bāo公司公司gōng sīde工作工作gōng zuò机会機會jī huì之后之後zhī hòu孙玲孫玲Sūn Líng成为成爲chéng wéieBay员工員工yuán gōng现在現在xiàn zàiyòubèi高盛高盛gāo shèng录用錄用lù yòngzhènián30suìniánxīn百万百萬bǎi wàn

孙玲孫玲Sūn Língdezhèshíniánjiùxiàng奇迹奇迹qí jì学习學習xué xí能力能力néng lìhěnqiángde凭借憑藉píng jiè自己自己zì jǐde努力努力nǔ lì抓住抓住zhuā zhùměi机会機會jī huì学习學習xué xí进步進步jìn bù勇敢勇敢yǒng gǎnyòu能干能幹néng gàncóng普通普通pǔ tōng厂妹廠妹chǎng mèidàogāoxīn程序员程序員chéng xù yuánzhèjiùshì孙玲孫玲Sūn Língde奋斗奮鬥fèn dòuzhī

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.