Stupid thief

愚蠢的小偷愚蠢的小偷

最近最近zuì jìn江苏江蘇jiāng sūshěng发生發生fā shēnglejiàntōu东西東西dōng xīde案件案件àn jiàn警察員警jǐng cházàibèitōude房间房間fáng jiān检查檢查jiǎn cháshí发现發現fā xiànle陌生陌生mò shēngde手机手機shǒu jī银行銀行yín háng这些這些zhè xiēdōu不是不是bù shì房间房間fáng jiān主人主人zhǔ rénde后来後來hòu lái男人男人nán rén电话電話diàn huàláiqiúbèitōuderénde手机手機shǒu jī银行銀行yín hánghuángěi原来原來yuán láizhè男人男人nán rénjiùshì小偷小偷xiǎo tōutōu东西東西dōng xīde时候時候shí hòu小心小心xiǎo xīn自己自己zì jǐde东西東西dōng xīwàngzàile房间房間fáng jiān目前目前mù qiánzhè小偷小偷xiǎo tōubèi警察員警jǐng chádàihuíle警察員警jǐng chá

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.