Stupid question

愚蠢的问题愚蠢的問題

很多很多hěn duōréndòu小孩小孩xiǎo háide时候時候shí hòu总是總是zǒng shì喜欢喜歡xǐ huānwèn他们他們tā men一些一些yī xiēhěnnán回答回答huí dáde问题問題wèn tí比如比如bǐ rúgèngài爸爸爸爸bà bà还是還是hái shì妈妈媽媽mā māzhè其实其實qí shíshì非常非常fēi cháng愚蠢愚蠢yú chǔnde问题問題wèn tíměiréndōu喜欢喜歡xǐ huān自己自己zì jǐde父母父母fù mǔ需要需要xū yào比较比較bǐ jiào这样這樣zhè yàngde比较比較bǐ jiào不但不但bù dànhuìràng孩子孩子hái zi为难爲難wéi nánhuì伤害傷害shāng hài父母父母fù mǔde感情感情gǎn qíng所以所以suǒ yǐqǐng大家大家dà jiā不要不要bù yào总是總是zǒng shìwèn这些這些zhè xiē愚蠢愚蠢yú chǔnde问题問題wèn tíyào尊重尊重zūn zhòng孩子孩子hái zi

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply