Stop using smartphone for one year

停用智能手机一年停用智能手機一年

shíwàn美元美元měi yuánxiǎngyàoma可口可乐可口可樂kě kǒu kě lè公司公司gōng sī提供提供tí gōnglezhèqián如果如果rú guǒyǒurénnéng停止停止tíng zhǐ使用使用shǐ yòng智能智能zhì néng手机手機shǒu jīniánjiù可以可以kě yǐ得到得到dé dàozhèqián比赛比賽bǐ sài规定規定guī dìng参加參加cān jiā比赛比賽bǐ sàiderénzhǐnéng使用使用shǐ yòng1996nián生产生產shēng chǎndefēi智能智能zhì néng手机手機shǒu jīniánnèi不能不能bù néng使用使用shǐ yòng智能智能zhì néng手机手機shǒu jī或者或者huò zhě平板平板píng bǎn电脑電腦diàn nǎo但是但是dàn shì可以可以kě yǐ使用使用shǐ yòng笔记本筆記本bǐ jì běn电脑電腦diàn nǎo当然當然dāng rán如果如果rú guǒzhǐnéng坚持堅持jiān chí6yuènéng得到得到dé dào1wàn美元美元měi yuán因为因為yīn wèi现在現在xiàn zài特别特別tè biéshì年轻年輕nián qīngrén几乎幾乎jī hū需要需要xū yàoyòng智能智能zhì néng手机手機shǒu jīzuò一切一切yī qiè事情事情shì qíng大家大家dà jiā好像好像hǎo xiàngdōu不能不能bù néng想象想像xiǎng xiàng没有沒有méi yǒu智能智能zhì néng手机手機shǒu jīde生活生活shēng huóle

比赛比賽bǐ sài开始開始kāi shǐ以后以後yǐ hòuwèi29suìde纽约紐約niǔ yuē作家作家zuò jiābèi选中選中xuǎn zhòng现在現在xiàn zài已经已經yǐ jīngguòle8yuè决定決定jué dìngnián结束結束jié shù以后以後yǐ hòu不再不再bù zài使用使用shǐ yòng智能智能zhì néng手机手機shǒu jī

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply