Square dance

广场舞廣場舞

广场舞廣場舞guǎng chǎng wǔ已经已經yǐ jīng成为成爲chéng wéi中国中國zhōng guó文化文化wén huàde部分部分bù fèn退休退休tuì xiūde男人男人nán rén女人女人nǚ rénhuìzài早上早上zǎo shànghuò晚上晚上wǎn shàngzài广场廣場guǎng chǎngshàng跳舞跳舞tiào wǔ作为作爲zuò wéi常规常規cháng guīde锻炼鍛煉duàn liàndàn中国中國zhōng guó年轻年輕nián qīng一代一代yī dàibìng认为認爲rèn wéizhèshìjiànhěndeshì他们他們tā men觉得覺得jué detiào广场舞廣場舞guǎng chǎng wǔshì老年人老年人lǎo nián rénzuòdeshì年轻人年輕人nián qīng rénzuòhuìhěn尴尬尷尬gān gàdàn很多很多hěn duō国外國外guó wàide媒体媒體méi tǐ赞扬贊揚zàn yáng广场舞廣場舞guǎng chǎng wǔ他们他們tā men认为認爲rèn wéi老人老人lǎo rénzàizuòzhehěnbàngde事情事情shì qíngzài享受享受xiǎng shòu生活生活shēng huó队伍隊伍duì wǔshì如此如此rú cǐde庞大龐大páng dà他们他們tā mende组织組織zǔ zhī工作工作gōng zuòzuòdehěnhǎo可能可能kě néng中国中國zhōng guóde年轻人年輕人nián qīng rén应该應該yīng gāiduōgěi老人老人lǎo rénmen一些一些yī xiē支持支持zhī chí理解理解lǐ jiě

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.