Sports and climate

体育与气候體育與氣候

根据根據gēn jùzuìxīn研究研究yán jiū极端極端jí duān天气天氣tiān qì可能可能kě nénghuìzài以后以後yǐ hòu过去過去guò qùgèngduōde干扰干擾gān rǎo体育體育tǐ yù比赛比賽bǐ sài

高尔夫高爾夫gāo ěr fū可能可能kě néngjiùshì我们我們wǒ men不断不斷bù duàn变化變化biàn huàde气候氣候qì hòude受害者受害者shòu hài zhě之一之一zhī yī如果如果rú guǒhǎi平面平面píng miàn继续繼續jì xù上升上升shàng shēng一些一些yī xiēdàoběn世纪世紀shì jì很多很多hěn duō高尔夫高爾夫gāo ěr fū球场球場qiú chǎng可能可能kě nénghuìbèi淹没淹沒yān mò

dào2050nián估计估計gū jì英国英國yīng guó足球足球zú qiúsàizhōng几乎幾乎jī hūyǒu分之分之fēn zhīde球场球場qiú chǎng预计預計yù jìměiniándōuhuìbèi淹没淹沒yān mòzhè意味意味yì wèizhe减少减少jiǎn shǎo比赛比賽bǐ sài次数次數cì shù减少减少jiǎn shǎo观看觀看guān kàn精彩精彩jīng cǎi比赛比賽bǐ sàide机会機會jī huìbìng减少减少jiǎn shǎo门票門票mén piào销售銷售xiāo shòu收入收入shōu rù

除了除了chú le高尔夫高爾夫gāo ěr fū足球足球zú qiú随着隨著suí zhe全球全球quán qiú温度溫度wēn dùde上升上升shàng shēng全球全球quán qiú板球板球bǎn qiú运动運動yùn dòng面临面臨miàn línzhehěnde挑战挑戰tiǎo zhàn

解决解决jiě jué方案方案fāng àn在于在于zài yú减少减少jiǎn shǎo人类人類rén lèidetàn足迹足迹zú jì比如比如bǐ rú减少减少jiǎn shǎo参加參加cān jiā体育體育tǐ yù比赛比賽bǐ sàide旅行旅行lǚ xíngbìng减少减少jiǎn shǎo旅行旅行lǚ xíngshíde浪费浪費làng fèi但是但是dàn shìzhè方案方案fāng ànquè没有沒有méi yǒubèihěnhǎode实施實施shí shī

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.