Special Winter Olympic Torchbearer

特别的冬奥火炬手特別的冬奧火炬手

2022nián北京北京běi jīng冬奥会冬奧會dōng ào huìde火炬火炬huǒ jù接力接力jiē lìzhōngyǒuwèi特别特別tè biéde火炬手火炬手huǒ jù shǒujiào栾玉帅欒玉帥luán yù shuàishìwèi快递快遞kuài dìxiǎo栾玉帅欒玉帥luán yù shuài来自來自lái zì东北東北dōng běi农村農村nóng cūn,2015nián进入進入jìn rù物流物流wù liú行业行業háng yè成为成爲chéng wéimíng快递员快遞員kuài dì yuán因为因爲yīn wèi勤快勤快qín kuàiyòu吃苦耐劳吃苦耐勞chī kǔ nài láoměitiāndōunéng别人別人bié rénduōsòng几十幾十jǐ shídān快递快遞kuài dì。2017niánpǎowánle马拉松馬拉松mǎ lā sōng比赛比賽bǐ sàicóng以后以後yǐ hòuměitiān坚持堅持jiān chí跑步跑步pǎo bùjiùliánsòng快递快遞kuài dìde时候時候shí hòudōubǎngzhe沙袋沙袋shā dàizhòng训练訓練xùn liàn工作工作gōng zuò训练訓練xùn liàn完美完美wán měi结合結合jié hézài一起一起yī qǐ去年去年qù nián北京北京běi jīng半程半程bàn chéng马拉松馬拉松mǎ lā sōng比赛比賽bǐ sàishàngdelefēi职业職業zhí yè选手選手xuǎn shǒumíngbèi网友網友wǎng yǒuchēngwéipǎodezuìkuàide快递快遞kuài dìxiǎo”。栾玉帅欒玉帥luán yù shuàijiù这样這樣zhè yàng奔跑奔跑bēn pǎocóngjiēxiǎoxiàngpǎodào马拉松馬拉松mǎ lā sōng赛场賽場sài chǎng现在現在xiàn zàiyòupǎoshàngle冬奥会冬奧會dōng ào huì梦想夢想mèng xiǎng变成變成biàn chéngle现实現實xiàn shí作为作爲zuò wéi作出作出zuò chū突出突出tū chū贡献貢獻gòng xiànde平凡平凡píng fánde普通普通pǔ tōngrénshì广大廣大guǎng dà快递员快遞員kuài dì yuánde代表代表dài biǎo

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.