Some suggestions for SMEs

给中小企业的一些建议給中小企業的一些建議

中国中國zhōng guóde企业企業qǐ yèyǒu很多很多hěn duō优势優勢yōu shì很多很多hěn duō企业企業qǐ yè品牌品牌pǐn páidōuzài迅速迅速xùn sù成长成長chéng zhǎng这里這裏zhè lǐyǒu一些一些yī xiēgěizhōngxiǎo企业企業qǐ yède建议建議jiàn yì

首先首先shǒu xiān全球全球quán qiúdōu结构性結構性jié gòu xìng产能産能chǎn néng过剩過剩guò shèngér市场市場shì chǎngshìgōng大于大于dà yúqiú因此因此yīn cǐzài产业産業chǎn yè集群集群jí qúnyàobèi中心中心zhōng xīnhuàér不是不是bù shì边缘邊緣biān yuánhuàzhōngxiǎo企业企業qǐ yè一定一定yī dìngyào一起一起yī qǐ进入進入jìn rù产业産業chǎn yè地区地區dì qūcáinéng迎接迎接yíng jiē创新創新chuàng xīnde市场市場shì chǎng变革變革biàn gé规模規模guī mó优势優勢yōu shì带来帶來dài láide成本成本chéng běn更好更好gèng hǎode利用利用lì yòng中国中國zhōng guóde组织組織zǔ zhī优势優勢yōu shì规模規模guī mó优势優勢yōu shì成本成本chéng běn优势優勢yōu shì

第二第二dì èr一定一定yī dìngyào获得獲得huò dé资金資金zī jīn支持支持zhī chí传统傳統chuán tǒngdexiǎowēi企业企業qǐ yè融资融資róng zīnán融资融資róng zīguì融资融資róng zīnánshì可以可以kě yǐ解决解决jiě juédezhěng供应供應gōng yìngliàn实际實際shí jìde运营運營yùn yínglái进行進行jìn xíng融资融資róng zī构建構建gòu jiàn信用信用xìn yòng体系體系tǐ xìràngxiǎowēi企业企業qǐ yèzài未来未來wèi láiyǒu可见可見kě jiànde成长成長chéng zhǎng

第三第三dì sānxiǎowēi企业企業qǐ yèyào善于善于shàn yú利用利用lì yòng能够能够néng gòu提高提高tí gāo劳动力勞動力láo dòng lì效率效率xiào lǜde技术技術jì shù装备裝備zhuāng bèi工具工具gōng jù互联网互聯網hù lián wǎng实际實際shí jìshàng具有具有jù yǒujiāng差异差异chā yìhuàde供给供給gōng jǐ个性個性gè xìnghuàde需求需求xū qiú精准精准jīng zhǔn匹配匹配pǐ pèibìng形成形成xíng chéng规模規模guī móde能力能力néng lì

第四第四dì sìzhōngxiǎo企业企業qǐ yède未来未來wèi lái一定一定yī dìngshìcóng产品産品chǎn pǐnxiàng产品産品chǎn pǐnjiā服务服務fú wùde转变轉變zhuǎn biàn形成形成xíng chénggōng越来越越來越yuè lái yuè精准精准jīng zhǔnde定位定位dìng wèi全面全面quán miàn消费者消費者xiāo fèi zhěwéi中心中心zhōng xīn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

5 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *