Smart Hawker

聪明的小贩聰明的小販

yǒu yī gè rén qù mǎi 牛奶牛奶niú nǎi 小贩小販xiǎo fàn shuō :”sān yuán yī bēi shí yuán sān bēi 。”

tā ná sān kuài qián mǎi le yī bēi xiàng 这样這樣zhè yàng mǎi le sān cì 然后然後rán hòu duì 小贩小販xiǎo fàn shuō :”nǐ kàn wǒ ná jiǔ kuài qián jiù mǎi le sān bēi 。”

小贩小販xiǎo fàn shuō :”wǒ 这么這麼zhè me zuò měi cì dōu néng mài chū sān bēi 。”

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply