Sleep Earlier

早点儿睡觉早點兒睡覺

哥哥哥哥gē ge今天今天jīn tiānhěnlèiwèn为什么爲什麽wèi shén meshuō昨天昨天zuó tiān晚上晚上wǎn shàngshuìdetàiwǎnle觉得覺得jué dehěn奇怪奇怪qí guài因为因爲yīn wèi昨天昨天zuó tiān晚上晚上wǎn shàng9diǎnjiùshuōyào睡觉睡覺shuì jiàoleshuōzài睡觉睡覺shuì jiàoqiánxiǎngyǒujiànshìyàozuò可是可是kě shì忘记忘記wàng jìleshì什么什麽shén me事情事情shì qíngxiǎnglehěncháng时间時間shí jiān最后最後zuì hòu终于終于zhōng yúxiǎnglezhèjiànshìjiùshìyàozǎo点儿點兒diǎnrshàngchuáng睡觉睡覺shuì jiào

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply