Slash youth

斜杠青年斜杠青年

如果如果rú guǒ经常經常jīng chángkàn中文中文zhōng wénde文章文章wén zhāngzhèliǎngnián肯定肯定kěn dìng经常經常jīng chángkàndào斜杠青年斜杠青年xié gàng qīng nián知道知道zhī dàozhèshì什么什麼shén me意思意思yì sīma

斜杠青年斜杠青年xié gàng qīng niánzhǐqún不再不再bù zài满足滿足mǎn zú专一專一zhuān yī职业職業zhí yède生活生活shēng huó方式方式fāng shìér选择選擇xuǎn zé拥有擁有yōng yǒu多重多重duō chóng职业職業zhí yè身份身份shēn fènguò多元多元duō yuán生活生活shēng huóde人群人群rén qúnzhèqúnrénzài介绍介紹jiè shào自己自己zì jǐshíhuìyòng斜杠斜杠xié gànglái区分區分qū fēn自己自己zì jǐde不同不同bù tóng身份身份shēn fèn比如比如bǐ rú小王小王xiǎo wáng老师老師lǎo shī/记者記者jì zhě/摄影师攝影師shè yǐng shīzài中国中國zhōng guó斜杠青年斜杠青年xié gàng qīng niánzhè概念概念gài niàn越来越越來越yuè lái yuè流行流行liú xíng越来越越來越yuè lái yuèduōde年轻人年輕人nián qīng rén热衷熱衷rè zhōng这种這種zhè zhǒng生活生活shēng huó方式方式fāng shì他们他們tā men希望希望xī wàng自己自己zì jǐde生活生活shēng huóshì多元多元duō yuányòu有趣有趣yǒu qùde不但不但bù dàn可以可以kě yǐzhuànqiánhái可以可以kě yǐ享受享受xiǎng shòu自己自己zì jǐ理想理想lǐ xiǎngde生活生活shēng huó完成完成wán chéng不同不同bù tóngde梦想夢想mèng xiǎng

那么那麼nà me怎么怎麼zěn mecáinéng变成變成biàn chéng优秀優秀yōu xiùde斜杠青年斜杠青年xié gàng qīng niánne年轻人年輕人nián qīng rén应该應該yīng gāixiānzuòhǎo领域領域lǐng yù只有只有zhǐ yǒu领域領域lǐng yù足够足夠zú gòu优秀優秀yōu xiùcáinéngyǒu足够足夠zú gòude时间時間shí jiānqián精力精力jīng lì学习學習xué xíxīnde知识知識zhī shí练习練習liàn xíxīnde技能技能jì néngérměirénde时间時間shí jiāndōushì有限有限yǒu xiànde我们我們wǒ men应该應該yīng gāi利用利用lì yòngyǒude技能技能jì néng资源資源zī yuánzuò其他其他qí tā领域領域lǐng yùdeshì这样這樣zhè yànghuìgèng有效有效yǒu xiào当然當然dāng ránměixīnde领域領域lǐng yù最好最好zuì hǎodōushìgǎn兴趣興趣xìng qùdeér仅仅僅僅jǐn jǐnshì为了為了wèi le赚钱賺錢zhuàn qián因为因為yīn wèi只有只有zhǐ yǒu足够足夠zú gòugǎn兴趣興趣xìng qùcáinéngyǒu勇气勇氣yǒng qì坚持堅持jiān chídào成功成功chéng gōngdetiān

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.