Sky Advertisements

天空广告天空廣告

近日近日jìn rì 俄罗斯俄羅斯é luó sī yī jiā 公司公司gōng sī 宣布宣佈xuān bù jiāng bǎ 广告廣告guǎng gào zuò dào 天上天上tiān shàng qù gāi 公司公司gōng sī 计划計劃jì huà zuì zǎo yú 2021nián jiāng 广告廣告guǎng gào pái 发射發射fā shè dào 近地近地jìn dì 轨道軌道guǐ dào shang 

俄罗斯俄羅斯é luó sī 公司公司gōng sī StartRocket宣布宣佈xuān bù 计划計劃jì huà 推出推出tuī chū yòng 纸巾紙巾zhǐ jīn hé 大小大小dà xiǎo de 卫星衛星wèi xīng CubeSat排列排列pái liè chéng de 入轨入軌rù guǐ 广告廣告guǎng gào pái 这些這些zhè xiē 微型微型wēi xíng 卫星衛星wèi xīng jiāng zài 地球地球dì qiú 上方上方shàng fāng 400zhì 500千米千米qiān mǐ de 高空高空gāo kōng 运行運行yùn xíng 。StartRocket公司公司gōng sī de 项目項目xiàng mù 负责人負責人fù zé rén 弗拉德·西特尼科夫弗拉德·西特尼科夫fú lā dé · xī tè ní kē fū shuō :”未来未來wèi lái 我们我們wǒ men jiāng 生活生活shēng huó zài 太空太空tài kōng zhōng 人类人類rén lèi huì 开始開始kāi shǐ jiāng 文化文化wén huà 传送傳送chuán sòng dào 太空太空tài kōng 作为作為zuò wéi 先驱者先驅者xiān qū zhě 我们我們wǒ men yuè 专业專業zhuān yè yuè yǒu 经验經驗jīng yàn duì 大家大家dà jiā yuè yǒu 好处好處hǎo chu。”

dàn yǒu 专家專家zhuān jiā 指出指出zhǐ chū 耀眼耀眼yào yǎn de 广告廣告guǎng gào pái huì 阻碍阻礙zǔ ài 人类人類rén lèi 研究研究yán jiū 天空天空tiān kōng 而且而且ér qiě zhè zhǒng 卫星衛星wèi xīng wǎng 最终最終zuì zhōng huì 成为成為chéng wéi 太空太空tài kōng 垃圾垃圾lā jī 可能可能kě néng huì duì gèng 重要重要zhòng yào de 太空太空tài kōng 活动活動huó dòng huò 飞行飛行fēi xíng 安全安全ān quán 造成造成zào chéng 干扰干擾gān rǎo 不过不過bù guò 西特尼科夫西特尼科夫xī tè ní kē fū 似乎似乎sì hū bìng bù 在意在意zài yì 科学科學kē xué 团体團體tuán tǐ duì 公司公司gōng sī 项目項目xiàng mù de 批评批評pī píng shēng tā shuō :”说不定說不定shuō bù dìng 我们我們wǒ men 就此就此jiù cǐ 发明發明fā míng le yī zhǒng xīn 媒体媒體méi tǐ ——dì yī gè 轨道軌道guǐ dào 媒体媒體méi tǐ ne ?”

或许或許huò xǔ zài 不久不久bù jiǔ de 将来將來jiāng lái dāng 我们我們wǒ men 仰望仰望yǎng wàng 夜空夜空yè kōng shí 看到看到kàn dào de shì 国际國際guó jì dà 品牌品牌pǐn pái de 广告廣告guǎng gào ér bù shì 星星星星xīng xing 

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply