Six Steamed Bread

六个馒头六個饅頭

一天一天yī tiān早上早上zǎo shangxiǎo和尚和尚hé shang发现發現fā xiàn师父師父shī fu师兄師兄shī xiōngdōu得到得到dé dàoleliù馒头饅頭mán touérzhǐ得到得到dé dàole馒头饅頭mán touxiǎo和尚和尚hé shang觉得覺得jué dezhètài公平公平gōng píngle于是於是yú shì找到找到zhǎo dào师父師父shī fuyàoleliù馒头饅頭mán touhěnkuàixiǎo和尚和尚hé shangjiùliù馒头饅頭mán touchīwánlechīdehěnbǎo

guòle一会儿一會兒yī huìrxiǎo和尚和尚hé shang觉得覺得jué de肚子肚子dù zizhàngkǒuhěnjiùlebànwǎnshuǐ分钟分鐘fēn zhōnghòuxiǎo和尚和尚hé shangde肚子肚子dù zi刚才剛才gāng cáigèngzhànglede肚子肚子dù zi开始開始kāi shǐ难受難受nán shòu起来起來qǐ lái

zhèshí师父師父shī fuduìxiǎo和尚和尚hé shangshuō:”虽然雖然suī ránduō得到得到dé dàoleliǎng馒头饅頭mán tou但是但是dàn shìbìng没有沒有méi yǒu享受享受xiǎng shòudàozhèliǎng馒头饅頭mán toude好处好處hǎo chu相反相反xiāng fǎn它们它們tā mengěidàiláile痛苦痛苦tòng kǔ记住記住jì zhù得到得到dé dào一定一定yī dìngjiùshì享受享受xiǎng shòu知足常乐知足常樂zhī zú cháng lè。”

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply