Silent carriage

静音车厢靜音車厢

2021nián春运春運chūn yùn已经已經yǐ jīng开始開始kāi shǐle今年今年jīn nián乘客乘客chéng kèmen不但不但bù dànduōleshǎoxīnde出行出行chū xíng路线路綫lù xiàn可以可以kě yǐ选择選擇xuǎn zéhái可以可以kě yǐ享受享受xiǎng shòudàoxīnde服务服務fú wù比如比如bǐ rú静音靜音jìng yīn车厢車厢chē xiāng如果如果rú guǒ希望希望xī wàngzài旅行旅行lǚ xíng途中途中tú zhōng安静安靜ān jìng休息休息xiū xībèi打扰打擾dǎ rǎozhè静音靜音jìng yīn车厢車厢chē xiāngjiùnéng实现實現shí xiànde愿望願望yuàn wàng

铁路鐵路tiě lù部门部門bù mén介绍介紹jiè shào旅客旅客lǚ kè通过通過tōng guò铁路鐵路tiě lù12306网站網站wǎng zhàn手机手機shǒu jīAPP、自动自動zì dòng售票机售票機shòu piào jīděng渠道渠道qú dào购买購買gòu mǎi指定指定zhǐ dìng车次車次chē cì车票車票chē piàoshí如果如果rú guǒ需要需要xū yào提供提供tí gōng静音靜音jìng yīn车厢車厢chē xiāng服务服務fú wù根据根據gēn jù系统系統xì tǒng提示提示tí shì自愿自願zì yuàn选择選擇xuǎn zé购买購買gòu mǎi静音靜音jìng yīn车厢車厢chē xiāng车票車票chē piào不过不過bù guò需要需要xū yào注意注意zhù yìdeshì旅客旅客lǚ kèzài乘坐乘坐chéng zuò静音靜音jìng yīn车厢車厢chē xiāngshí需要需要xū yào配合配合pèi hé遵守遵守zūn shǒu静音靜音jìng yīn约定約定yuē dìngzài车厢車厢chē xiāngnèi保持保持bǎo chí安静安靜ān jìng使用使用shǐ yònglèi电子電子diàn zǐ设备設備shè bèishídài耳机耳機ěr jī或者或者huò zhě关闭關閉guān bì外放外放wài fàng功能功能gōng néngjiāng手机手機shǒu jī調tiáozhì静音靜音jìng yīnhuò震动震動zhèn dòng状态狀態zhuàng tàizàijiē电话電話diàn huàhuò相互相互xiāng hù交谈交談jiāo tánshí离开離開lí kāi静音靜音jìng yīn车厢車厢chē xiāngdài儿童兒童ér tóngde旅客旅客lǚ kè需要需要xū yào照看照看zhào kànhǎo自己自己zì jǐde孩子孩子hái zi避免避免bì miǎn喧哗喧嘩xuān huá

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.