Signature

签名簽名

有一天有一天yǒu yī tiān数学數學shù xué考试考試kǎo shìhòu老师老師lǎo shī要求要求yāo qiú大家大家dà jiā回家回家huí jiāhòuràng自己自己zì jǐde爸爸爸爸bà ba妈妈媽媽mā mazài试卷試卷shì juànshang签名簽名qiān míng小明小明xiǎo míngkǎodetàihǎo希望希望xī wàng爸爸爸爸bà ba妈妈媽媽mā ma看见看見kàn jiàn自己自己zì jǐde成绩成績chéng jì所以所以suǒ yǐduì爸爸爸爸bà bashuō:”hǎo爸爸爸爸bà ba,huìzhe眼睛眼睛yǎn jīngzàizhǐshangxiě名字名字míng zima?”

爸爸爸爸bà ba回答回答huí dá:”当然當然dāng ránhuìazhèhěn容易容易róng yì。”

儿子兒子ér zi接着接著jiē zheshuō:”爸爸爸爸bà baqǐngzhe眼睛眼睛yǎn jīngzàizhèzhāng试卷試卷shì juànshangxiě名字名字míng ziba。”

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.