Shenzhen: encourage garbage classification

深圳:激励垃圾分类深圳:激勵垃圾分類

hái记得記得jì dé上海上海shàng hǎi首先首先shǒu xiān开始開始kāi shǐde垃圾垃圾lā jī分类分類fēn lèi要求要求yāo qiúma上海上海shàng hǎi采取採取cǎi qǔ罚款罰款fá kuǎnděng办法辦法bàn fǎràng人们人們rén men养成養成yǎng chéng垃圾垃圾lā jī分类分類fēn lèide习惯習慣xí guànér深圳深圳shēn zhènjiāng采取採取cǎi qǔ激励激勵jī lì垃圾垃圾lā jī分类分類fēn lèide办法辦法bàn fǎcóng2019nián11yuè1bèi认定認定rèn dìngwéi垃圾垃圾lā jī分类分類fēn lèi积极積極jī jí个人個人gè rénde可以可以kě yǐ获得獲得huò dé通报通報tōng bào表扬表揚biǎo yángbìng奖励獎勵jiǎng lìqiānyuánbèi认定認定rèn dìngwéi垃圾垃圾lā jī分类分類fēn lèihǎo家庭家庭jiā tíngde可以可以kě yǐ获得獲得huò dé通报通報tōng bào表扬表揚biǎo yángbìng奖励獎勵jiǎng lì2000yuán垃圾垃圾lā jī分类分類fēn lèi工作工作gōng zuò成效成效chéng xiào显著顯著xiǎn zhùde住宅住宅zhù zhái可以可以kě yǐ获得獲得huò dé通报通報tōng bào表扬表揚biǎo yángbìng奖励獎勵jiǎng lìměiqiānshíwànyuánde补助補助bǔ zhù最高最高zuì gāode补助補助bǔ zhù超过超過chāo guò30wànyuán很多很多hěn duōrén认为認為rèn wéizhèshìhǎoshì可以可以kě yǐ更加更加gèng jiā积极積極jī jíde鼓励鼓勵gǔ lì大家大家dà jiā分类分類fēn lèi垃圾垃圾lā jī保护保護bǎo hù环境環境huán jìng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.