Shanghai Disney allows enter with food

上海迪士尼允许带食物进入上海迪士尼允許帶食物進入

上海上海shàng hǎidemíng大学生大學生dà xué shēng最近最近zuì jìn起诉起訴qǐ sù上海上海shàng hǎi迪士尼迪士尼dí shì ní因为因爲yīn wèi迪士尼迪士尼dí shì ní禁止禁止jìn zhǐ游客游客yóu kèdài食物食物shí wù进入進入jìn rù最后最後zuì hòu结果結果jié guǒshì迪士尼迪士尼dí shì ní赔偿賠償péi chángzhèmíng大学生大學生dà xué shēng食物食物shí wù损失損失sǔn shī50yuán并且幷且bìng qiě宣布宣布xuān bùcóng9yuè11允许允許yǔn xǔ游客游客yóu kèdài食物食物shí wù进入進入jìn rùduìzhè结果結果jié guǒ有的有的yǒu derén觉得覺得jué dezhèshì大家大家dà jiāde胜利勝利shèng lìyǒurénwèi迪士尼迪士尼dí shì ní未来未來wèi láide环境環境huán jìng体验體驗tǐ yàn感到感到gǎn dào担忧擔憂dān yōu

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like
1 Comment
  1. Wong_advisor says

    Lately these short stories are tagged as advanced. Comparing to the older posts in advanced this really should be intermediate.

Leave A Reply