Send a gift (2)

送礼物(二)送禮物(二)

zài中国中國Zhōngguósòng礼物禮物lǐ wùgěi朋友朋友péng yǒu需要需要xū yào特别特別tè bié小心小心xiǎo xīn有些有些yǒu xiē礼物禮物lǐ wù可能可能kě nénghuìràngde中国中國Zhōngguó朋友朋友péng yǒutài开心開心kāi xīn一般一般yī bān情况情况qíng kuàngxià我们我們wǒ menhuìsòngzhōnggěi朋友朋友péng yǒu因为因爲yīn wèisòngzhōngtīng起来起來qǐ lái送终送終sòng zhōng一样一樣yī yàng只有只有zhǐ yǒu老人老人lǎo rén去世去世qù shìshícáihuì这么這麽zhè meshuō如果如果rú guǒxiǎngsòng帽子帽子mào zibiésòng绿色綠色lǜ sède帽子帽子mào zi因为因爲yīn wèi绿帽子帽子mào zizài汉语漢語hàn yǔzhōng表示表示biǎo shìzhèrénbèi自己自己zì jǐde爱人愛人ài rén背叛背叛bèi pànle如果如果rú guǒxiǎngsònghuā菊花菊花jú huāshìhǎode选择選擇xuǎn zé因为因爲yīn wèizhèshìgěiréndehuāsǎn梨子梨子lí zi最好最好zuì hǎo不要不要bù yàosòng因为因爲yīn wèisǎntīng起来起來qǐ láixiàngsàn”,“tīng起来起來qǐ láixiàng”,dōuyǒu分离分離fēn lí分手分手fēn shǒude意思意思yì sītài吉利吉利jí lì觉得覺得jué desòng什么什麽shén me礼物禮物lǐ wùgěi中国中國Zhōngguó朋友朋友péng yǒuhǎone

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.