See you there

不见不散不見不散

2113

A:现在現在xiàn zàidiǎn

B:chàfēnliǎngdiǎn怎么怎麽zěn mele

A:liǎngdiǎnbànyào咖啡咖啡kā fēidiànjiàn朋友朋友péng yǒu

B:jiànshéi

A:de小学小學xiǎo xué同学同學tóng xué林林林林Lín Línjiànguòde

B:知道知道zhī dàolehěnàixiàode姑娘姑娘gū niáng你们你們nǐ men晚上晚上wǎn shàng一起一起yī qǐ吃饭吃飯chī fànma

A:hái知道知道zhī dào我们我們wǒ menzhǐ打算打算dǎ suàn一起一起yī qǐ咖啡咖啡kā fēi聊聊天聊聊天liáo liáo tiān

B:你们你們nǐ menwánlái旁边旁邊páng biānde公园公園gōng yuánba下午下午xià wǔhuì朋友朋友péng yǒu公园公園gōng yuánshài太阳太陽tài yáng然后然後rán hòu一起一起yī qǐwán飞盘飛盤fēi pán你们你們nǐ menláiba

A:tīng起来起來qǐ lái不错不錯bù cuò你们你們nǐ menréndiǎn开始開始kāi shǐwán

B:我们我們wǒ menyǒurén打算打算dǎ suànsāndiǎnzài公园公園gōng yuán门口門口mén kǒu见面見面jiàn miàn

A:tàihǎole下午下午xià wǔ我们我們wǒ menlái不见不散不見不散bù jiàn bù sàn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *