Scientists implanted memories into birds

科学家向鸟类植入记忆科學家向鳥類植入記憶

最近最近zuì jìn德克萨斯德克薩斯dé kè sà sī大学大學dà xuéde科学家科學家kē xué jiāshǒu成功成功chéng gōngdexiàngniǎolèide大脑大腦dà nǎo植入植入zhí rù记忆記憶jì yìràngniǎolèizài教导教導jiào dǎode情况情況qíng kuàngxiàxuéhuì唱歌唱歌chàng gē科学家科學家kē xué jiāxuǎnyònglezhǒngquè作为作為zuò wéi实验實驗shí yàn对象對象duì xiàng使用使用shǐ yòngguāng遗传学遺傳學yí chuán xué控制控制kòng zhìle大脑大腦dà nǎo听觉聽覺tīng jué经验經驗jīng yàn学习學習xué xí有关有關yǒu guāndeliǎng区域區域qū yù之间之間zhī jiānde相互相互xiāng hù作用作用zuò yòng从而從而cóng érduìniǎode记忆記憶jì yì编码編碼biān mǎzhèxiàng研究研究yán jiūde成功成功chéng gōngwèi识别識別shí bié影响影響yǐng xiǎng发出發出fā chū声音聲音shēng yīnde其他其他qí tā方面方面fāng miàn开辟開闢kāi pìle研究研究yán jiū途径途徑tú jìng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.